Anong bago

Mamili ng kategorya

Mga site na makatutulong sa pangaraw-araw na buhay
Paghahanap ng ospital/pasilidad pang-medikal malapit sa inyo.
Makikita mo ang panganib ng mga landslide at pagbaha nang real time sa website ng Ahensyang Meteorolohikal.

Nirerekomendang mga Kawing

Kontak

Call Center ng Lingkurang Munisipal Tel 053-457-2111

Hapon lamang Lunes hanggang Biyernes 8:30-17:15 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)

Dibisiyon ng Kapakanang Internasyunal Tel 053-457-2359

para sa Portuges Lunes hanggang Biyernes 8:30-17:00 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)
Para sa Ingles Lunes hanggang Biyernes 8:30-16:30 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)