Anong bago

Mamili ng kategorya

Mga site na makatutulong sa pangaraw-araw na buhay
Paghahanap ng ospital/pasilidad pang-medikal malapit sa inyo.

Nirerekomendang mga Kawing

Kontak

Call Center ng Lingkurang Munisipal Tel 053-457-2111

Hapon lamang Lunes hanggang Biyernes 8:30-17:15 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)

Dibisiyon ng Kapakanang Internasyunal Tel 053-457-2359

para sa Portuges Lunes hanggang Biyernes 8:30-17:00 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)
Para sa Ingles Lunes hanggang Biyernes 8:30-16:30 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)