CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

更新日:2022年6月20日

Personal na Selyo (inkan)

Ang selyo ng lagda ay tinatawag ding "hanko". Ang isang selyo ay may parehong papel bilang isang pirma at maaring gawin sa isang pagawaan ng selyo.Para sa mahalagang kontrata gaya ng pagbili ng kotse o lupa, gamitin ang rehistradong selyo na nakarehistro sa munisipyo. ang pagpaparehistro ng selyo sa munisipiyo ay tinatawag sa registered seal. Ang sertipiko ng pagpaparehistro ng selyo ay nagpapatunay na ang selyo ay ginamit para sa pagpaparehistro ay isang tunay na selyo.

Mga taong maaaring makapagrehistro sa pamamagitan ng tatak

Ang mga labinlimang-anyos pataas na rehistradong residente ng lungsod ng Hamamatsu

Halimbawa ng tatak na maaaring i-rehistro

Ang ilang mga selyo ay hindi maaring irehistro depende sa kung paano mo isusulat ang iyong pangalan sa iyong residence card o espesyal na sertipiko para sa permanent resident. Tignan ang talahalayan sa ibaba. Kung ang karaniwang pangalan na ginagamit sa Japan ay nas residence card maari mong irehistro ang common seal. Bilang karagdagan, ang mga bansang may kanji letters(Korea, South Korea, China, Taiwan) ay maari ding magparehistro ng selyo gamit ang kanilang pangalan sa katakana. Gayunpaman, kinakailangang ilagay sa katakana  ang karaniwang pangalan sa residence card sa window ng sekyon ng bawat ward office.Maarin komunsulta sa amin nang maaga dahil kakailanganin mong dalhin ang iyong mga gamit para sa pagpaparehistrong ito. Kapag gumawa ng selyo mangyaring gumamit ng isang bloke sa pagsulat ng pangalan.

Halimbawa ng tatak na maaaring i-rehistro

  Buong pangalan sa Residence Card/ Special Permanent Resident Certificate
Alpabeto lamang Alpabeto at Kanji
Nasyonalidad Taga-South Korea, Taga-Korea, Tsino, Taga-Taiwan Alpabeto Alpabeto o Kanji
Mga hindi kabilang sa nabanggit na nasyonalidad Alpabeto o Katakana  

※Ang mga taong may karaniwang pangalan ay maari ding magparehistro gamit ang isang karaniwang pangalan

Paraan ng pagrehistro ng tatak

Saan

Ward Office ward Residents Life Division, Collaboration Center, Citezen Service Center, Fureai Center

※Tanging ang ward office ward inhabitant life section ang maaring magdagdag ng bagong pangalan o katakan notation kapag nagparehistro ng selyo.

Oras: simpleng araw alas 8 :30 hanggang alas 5:15 ng hapon

Dibisyon ng mga Serbisyong Munisipal

Sino

Personal (tingnan ang mga detalye sa ibaba para sa paggamit ng kinatawan)

Mga Form na Ipapasa

Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Personal na Selyo (Inkan Toroku Shinsei-sho) at Personal na Selyo (inkan)

Mga Dapat Dalhin

Seal na ipaparehistro, mga dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan( resident card, special permanent residence certificate, my number card,atbp.)

Halaga

Libre (ang singil na 350 yen ay ipapataw para sa muling pagpaparehistro)

Ano ang mga idedeliber

Citizen Card( Sertipiko ng pagpaparehistro ng selyo)

※Pagkatapos irehistro ang iyong selyo, mangyaring dalhin ang iyong" resident card" kapag humiling ng sertipiko ng pagpaparehistro ng selyo sa counter ng lunsod.

NB

※Maaring hindi mo mairehistro ang iyong selyo gamit ang mga dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan na may ibat-ibang pangalan at address.

※Hindi mo maaring gamitin ang mga nag-expire na dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan.

Tungkol sa mga kinatawan

Aabutin ng ilang araw para maproseso ng representatibo ang pagpaparehistro.Ang pagpaparehistro ng selyo ay nakumpleto sa dalawang hakbang. 

1. Hakbang sa Aplikasyon: Pagsusumite ng Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Personal na Selyo (Inkan Toroku Shinsei-sho ) at Abiso sa Pagpili ng Kinatawan (Dairinin Sennin Todoke )
※Mangyaring ipadala ang abiso sa appointment ng ahente pagkatapos masulatang lahat ito ng mga taong magpapaerhistre ng selyo

2. Isumite ang form ng inquiry  at answer sheet (papel na sumasagot kung balak mong magparehistro) na ipinadala mula sa ward office. 
Sa oras na iyon, kukumpirmahin namin ang mga dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan (orihinal) ng taong irerehistro at ang representatibo na pumunta sa counter. 
※Mangyaring tanungin ang representatibo pagkatapos ang lahat ng mga selyo ay isinulat ng taong nagrehistro ng selyo. 
※Siguraduhin isusumite ang form ng sagot sa parehong desk na kung saan mo nakumpleto ang 1 hakbang.

Mga Item na Dapat Dalhin Kapag Magpaparehistro sa Pamamagitan ng Kinatawan

Ang abiso ng appointment ng representatibo na nagtatak ng selyo upang mairehistro, ang selyo ng represetatibo, at ang taong irerehistro ay sumulat ng lahat * Mangyaring pumunta upang kunin ang mga dokumento (aplikasyon sa pagpaparehistro ng selyo, abiso sa appointment ng ahente) nang maaga. Maaari mo ring i-download ito mula sa website ng Hamamatsu City.

※Kung ang isang tao na kasalukuyang nakarehistro bilang isang selyo ay nagbago ng kanyang selyo, mangyaring magsumite din ng paunawa sa pagtanggal ng pagpaparehistro ng selyo. 

 Sa Pinakataas ng Pahina