CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Buwis

May mga pampublikong kaalwanan at serbisyo para sa ligtas at maginhawang pamumuhay. Marami sa mga serbisyong ito tulad ng pagpapatupad ng batas, pag-apula sa sunog, kalsada, at mga liwasan ang hindi kayang maibigay mag-isa ng pribadong sektor. Malaking halaga ang kakailanganin upang maibigay ang mga serbisyong ito kaya't ang lahat ay dapat mag-ambag. Buwis ang tawag dito.
Sa Japan, ang mga buwis ay nahahati sa dalawang uri: Pambansang buwis at lokal na buwis. Kabilang sa mga lokal na buwis ang buwis sa paninirahan, na binubuo naman ng munisipal at prefektyural na buwis sa paninirahan. Pinopondohan nito ang gawain ng mga lokal na tanggapan at kinokolekta mula sa mga mamamayan depende sa kanilang kakayahang makapagbayad. Maaaring sabihin na ang buwis ay parang pagsali sa isang samahan at ang kabayaran sa pagsali ang nag-aadya ng maayos na pamumuhay.
Patuloy na kumikilos ang Lungsod ng Hamamatsu upang mapataas ang kaalaman ng mamayan tungkol sa buwis upang ang bawat isa ay makapag-ambag sa paglikha ng komportable at masaganang lungsod.

Pambansang Buwis

Buwis sa Kita

Final Income Tax Return (kakutei shinkoku) , Ukol sa paraan ng pagsulat sa tax return , End-of-year Tax Adjustment (nenmatsu chosei) , Deskripsyon ng Withholding Statement

Mga lokal na buwis

Sa Pinakataas na Pahina