CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Kapakanang

Lahat tayo ay nagnanais na maging malusog at masigla. Nagbibigay ng serbisyong pangkapakanan ang lungsod para sa mga matatanda, may kapansanan, ina at bata, at iba pang mamamayan na nangangailangan ng suporta sa iba't ibang larangan.

Serbisyong Sosyal na Gawain para sa mga Senior Citizen

Gawaing Serbisyong Sosyal para sa Taong May-kapansanan

Serbisyong Sosyal para sa mga Bata & Solong Magulang

Iba pang Gawaing Serbisyong Sosyal ay mga Kontrata