CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Pamumuhay sa Japan > Rehistrasyong Pangresidente

ここから本文です。

更新日:2022年9月29日

Rehistrasyong Pangresidente

Mga Pamamaraan sa Imigrasyon

Kailan

Sa loob ng 14 na araw mula ng dumating ka sa Japan at nagsimulang manirahan sa hamamatsu

Sino

Ang mismong aplikante o kinatawan o mga tao sa parehong sambahayan

Mga Form na Ipapasa

Abiso sa Paglipat

Mga Dapat Dalhin

Resident card ng taong pumasok ng bansa o kaya ang kanyang Katibayang ng pagiging isang Espesyal na Permanenteng Residente, pasaporte, dokumentong magpapatunay ng kaugnayan sa pamilya (Kapag representatibo ang pumunta, kailangan ang authorization letter pati na rin ang katibayan ng pagkakakilanlan ng representatibo)
Kung mayroon kang anak na nag-aaral ng highschool sa paaralan, mangyaring makipag-ugnayan sa seksyon na namamahala sa allowance ng mga bata/tulong medikal para  magamit  ito.

Halaga

Libre

Saan

Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo

Sa Pinakataas na Pahina

Mga Kapanganakan

Kailan

Sa loob ng 14 na araw matapos ang kapanganakan (kabilang ang araw ng kapanganakan)

Sino

Tatay o nanay

Mga Form na Ipapasa

Abiso sa Kapanganakan

Mga Dapat Dalhin

Mga Dapat Dalhin
Sertipiko ng kapanganakan na ginawa ng isang doktor, atbp. (certified sa kanang column ng birth certificate)

Abiso sa Bagong Kapanganakan (shushotodoke shomei-sho, na karaniwang natatanggap sa ospital sa oras ng kapanganakan) o Sertipiko ng Kapanganakan (shussan shomei-sho, na natatanggap sa Bulwagang Panlungsod kapag magpaparehistro ng kapanganakan)

Halaga

Libre

Oras ng Pagproseso

Ang mga Sertipiko ng Pandayuhang Rehistro ay ibinibigay sa parehong araw (maliban sa mga pagkakataong nagkaroon ng mga pagdududa nang matanggap ang aplikasyon)

Saan

Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo

Sa Pinakataas na Pahina

Kapag may pagbabago sa buong pangalan, kaarawan, kasarian at nasyonalidad

Kailan

Kapag may mga pagbabago

Sino

Ang mismong aplikante o kinatawan o tagapamagitan

※Kung ikaw ay Espesyal na  Permanenteng Residente at gagawin ng representatibo  ang proseso, mangyaring makipag-ugnayan sa Residents' Living Division ng ward na tinitirhan mo bago ka pumunta.

Mga Form na Ipapasa

Abiso ng mga Pagbabago sa mga Nakarehistrong Bagay (Kisai jikou henkou todoke) atbp.

Iba pang Materyales na Isasama

magkamukhang larawang kinuha sa loob ng nakalipas na tatlong buwan (4.0 cm ang taas; 3.0 cm ang lapad; buong mukha; nakaharap; hindi natatakpan ang ulo; walang background).
Hindi kailangan ang larawan para sa mga menor de edad na 16 na taong gulang pababa.

Mga Dapat Dalhin

・Pasaporte (hindi kailangan kung ang tao ay walang pasaporte)
・Pangresidenteng Kard (Zairyu ka-do) atbp.
・Dokumento upang maunawaan ang nilalaman ng pagbabago (orihinal na dokumento pati ang dokumentong sinalin sa wikang Hapon)

Halaga

Libre

Saan

Ang Espesyal na Permenenteng Residente ay sa Ward Residents Lifestyle Division ng tirahan.
Ang mga taong may ibang pangresidenteng istatus ay kinakailangang magtungo sa tanggapan ng kawanihan ng imigrasyong may hurisdiksyon sa inyong lugar.

Sa Pinakataas na Pahina

Pagbabago sa Tirahan

  Kapag lilipat sa Hamamatsu mula sa ibang munisipalidad Kapag lumipat ka sa loob ng Lungsod ng Hamamatsu Mula sa lunsod ng Hamamatsu tungo sa labas ng lunsod/sa Abrod
Kailan Sa loob ng labing-apat na araw matapos magsimulang manirahan Sa loob ng labing-apat na araw matapos magsimulang manirahan Sa loob ng 14 na araw pagkatapos lumipat mula sa ika-2 linggo bago ang nakatakdang petsa ng paglipat
Sino Ang mismong aplikante o kinatawan o mga tao sa parehong sambahayan Ang mismong aplikante o kinatawan o mga tao sa parehong sambahayan Ang mismong aplikante o kinatawan o mga tao sa parehong sambahayan
Mga Form na Ipapasa Abiso sa Paglipat Abiso sa Pagbabago ng Tirahan Abiso sa Pag-alis
Mga Dapat Dalhin ・Katibayan ng pagsumite
・Kard Pangresidente (Zairyu ka-do) atpb.
・Mga dokumentong nagpapatunay ng pampamilyang relasyon(Orihinal na dokumento at ang dokumentong isinalin sa wikang Hapon)
※Hindi kinakailangan kung lilipat ka ayon sa nilalaman ng sertipiko ng paglipat
・My Number Card(para sa mayroon lamang)
・Kard ng Pambansang Segurong Pangkalusugan (Mga taong mayroon nito)
・Handbook sa Pambansang Pensyon (Mga taong mayroon nito)
・Sertipiko ng pag-uuri ng medikal na pasanin para sa mga matatanda(mga taong mayroon lamang nito)
・Pasaporte(nakakuha ng bagong Katayuan ng paninirahan)
※Pag dumating bilang isang  representatibo ang power of attorney na isinulat ng taong nagpapalakad ng dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng representatibo
※Kung mayroon kang mga anak sa high school mangyaring makipag-ugnayan sa seksyon na namamahala sa allowance ng mga bata/ subsidy sa medikal na gastos
・Kard Pangresidente (Zairyu ka-do) atpb.
・Mga dokumentong nagpapatunay ng pampamilyang relasyon(Orihinal na dokumento at ang dokumentong isinalin sa wikang Hapon)
※Kinakailangan kung pagbabago sa relasyon sa pinuno ng sambahayan
・My Number Card(para sa mayroon lamang nito)
・Kard ng Pambansang Segurong Pangkalusugan (Mga taong mayroon nito)
・Sertipiko ng Pangmatagalang Pangangalagang Seguro (Mga taong mayroon nito)
・Katibayan ng pagiging insured para sa matatanda (mga taong mayroon nito)
・Sertipiko ng pagpapatala( mga taong nag-aaral sa elementarya at junior high school sa Hamamatsu City at lumipat sa ibang paaralan)
・Pag dumating bilang isang  representatibo ang power of attorney na isinulat ng taong nagpapalakad ng dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng representatibo
・Kard Pangresidente (Zairyu ka-do) atpb.
・My Number Card(para sa mayroon lamang nito)
・Citizen Card (mga taon mayroon lamang nito)
・Kard ng Pambansang Segurong Pangkalusugan (Mga taong mayroon nito)
・Sertipiko ng Pangmatagalang Pangangalagang Seguro (Mga taong mayroon nito)
・Katibayan ng pagiging insured para sa matatanda (mga taong mayroon nito)
・Sangol, Elementary, estudyante ng junior highshool, high school ay bumubuo ng sertipiko ng benipisyaryo ng gastos sa medikal(mga taon mayroon)
・National Pension Handbook(Mga taong mayroon nito/sa oras ng pag-alis)
・Pag dumating bilang isang  representatibo ang power of attorney na isinulat ng taong nagpapalakad ng dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng representatibo
Halaga Libre Libre Libre
Oras ng Pagproseso Parehong Araw Parehong Araw Parehong Araw
Saan Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo

Sa Pinakataas na Pahina

Paghingi ng kopya ng iyong sertipikong pangresidente (jyuminhyo)

Kailan

Anumang Oras

Sino

Ang mismong aplikante o kinatawan o mga tao sa parehong sambahayan

Halaga

350 yen kada isang sertipiko (cash lamang)

Haba ng panahong kakailanganin

Parehong Araw

Saan

Mga Tanggapang Pampurok, Mga Sentro ng Serbisyong Lokal, Mga Tanggapan ng Serbisyong Munisipal, Fureai Center

Karaniwang araw (Lunes hanggang Biyernes) 8:30‐ 17:15

Online PR Corner ng Bulwagang Panlungsod (1F Sentro ng Impormasyong Panrehiyon)

1-12-7 Chuo, Chūō-ku, Hamamatsu, 1F Sentro ng Impormasyong Panrehiyon (Tel: 053-457-2057)
9:00‐ 17:00
* Bakasyon: Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis. 29 - Ene.3)

NB

Magagamit lamang ng mga dayuhang nakarehistro sa Hamamatsu

Sa Pinakataas na Pahina