CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Bakuna para sa Covid-19(Pang ika-3 beses/1 beses・ika 2 beses)

ここから本文です。

Update date:June 1, 2022

Bakuna para sa Covid-19(Pang ika-3 beses/1 beses・ika 2 beses)

Pang ika-3 beses na Bakuna

Maaring mabakunahang Tao

Mga nakakatugon sa lahat ng sumusonod na kondisyon

 • 12 Taong gulang pataas
 • Mga taong may resident card sa Hamamatsu City
 • Sa mga taong lumampas sa 6 na buwan pagkatapos ng ika 2 beses ng bakuna.nasa ibaba ang talahayan.

Daloy ng Pagpabakuna

1.Pagtanggap ng tiket sa pagpabakuna

 • Mula sa Hamamatsu City Hall, Ipapada kung saan ka nakatira(Naka register na address ng iyong tirahan)ang tiket(kakailanganing papel sa pagbabakuna)sa pamamagitan ng koreo. Darating ang tiket ng baksinasyong ito sa kalagitnaan ng buwan bago ang araw kung kailan maaring ibigay ang ika-3 bakuna.
 • Pagkatapos mong mabakunahan ng ika-2 beses mga taong hindi nakatanggap ng tiket sa pagbabakuna na nakalipas ang 5 na buwan kailangan mong mag-apply gamit ang paraang inilarawan sa ibaba.
 1. Sa Internet(Nihongo)
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0 yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

2.Paraan ng Reserbasyon

Paraan1 Nais magpabakuna sa mga Ospital, Klinika 

Tumawag ng Direkta sa Ospital o Klinika

◆Kung sa Seirei Mikatahara Hospital(Chiiki shogaisha sougo Rehabilitation Center:Kita Ward Mikatahara cho 3453)

 • Corona Vaccine Reserbation Center:053-436-0567
  Oras ng tanggapan:9:00~17:00
  ※Hindi kasama ang Sabado, Linggo at mga pampublikong pista opisyal
Paraan2 Mass Inoculation Venue

Magpareserba gamit ang 3 paraan

 1. LINE(Nihongo)
 2. Internet(Nihongo)
 3. Telepono Hamamatsu City Covid-19 Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

3.Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng bakuna dalhin ang mga sumusunod na bagay na nakasulat sa dito at pumunta sa lugar kung saan magpapabakuna.

 • Vaccination Ticket na kasali ang na ang paunang slip ng pagsusuri(Mangyaring fill-upan ang form bago pumunta sa vacination site.)
 • ID na Pagkakakilanlan(My Number Card, Residence Card, Drivers License, Health Inssurance Card )ng alin lamang sa mga ito.
 • Booklet ng gamot(kusuri techo kung mayroon lamang)

Lugar kung saan makakuha ng bakuna

Paraan ng reserbasyon 1 Nagpareserbang Ospital o Klinika
Paraan ng reserbasyon 2 Paraan ng reserbasyon 2    ZAZA CITY Hamamatsu(15 Kajimachi, Naka-ku Zaza City Hamamatsu West Building 2nd floor)

Pang 1 beses・ika-2 beses ng Bakuna (para sa may edad na 5~11 taong gulang tignan ito dito.)

Maaring mabakunahang Tao

Mga nakakatugon sa lahat ng sumusonod na kondisyon

 • Edad 12 anyos pataas
 • Mga taong may resident card sa Hamamatsu City

Daloy ng Pagpabakuna

1.Pagtanggap ng tiket ng bakuna

 • Mula sa Hamamatsu City, ipapadala sa iyong tirahan (Naka register ang iyong tirahan)ang vaccination ticket(kakailanganing papeles sa pagpabakuna)sa pamamagitan ng koreo.

2.Paraan ng Pagpareserba

Tumawag ng Direkta sa Ospital o Klinika

◆Kung sa Seirei Mikatahara Hospital(Chiiki shogaisha sougo Rehabilitation Center:Kita Ward Mikatahara cho 3453)

 • Corona Vaccine Reserbation Center:053-436-0567
  Oras ng tanggapan:9:00~17:00
  ※Hindi kasama ang Sabado, Linggo at mga pampublikong pista opisyal

3.Pagpabakuna ng Vaccine

Sa araw ng pagbabakuna, dalhin ang mga sumusunod na item sa ospital o klinika kung saan ka nag-book.

 • Vaccination Ticket
 • Slip ng paunang pagsusuri(Mangyaring fill-upan ang form bago pumunta sa vacination site.)
 • ID na Pagkakakilanlan(My Number Card, Residence Card,Drivers License, Health Insurance Card )ng alin lamang sa mga ito.
 • Booklet ng gamot(kusuri techo kung mayroon lamang)

Uri ng Bakuna

 • Takeda/Moderna
 • Pfizer

※Ang Pfizer ay ang tanging booster vaccination para sa 12 hanggang 17 taong gulang (ikatlo)

Atbp.

Para sa bagong impormasyon, mangyaring tignan ang mga website ng Hamamatsu City at Ministry of Health, Labor and Welfare.