CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Mula 12 anyos pataas na bakuna para sa Covid-19(Pang 1 at ika 2 beses)

ここから本文です。

Update date:June 30, 2023

Mula 12 anyos pataas na bakuna para sa Covid-19(Pang 1 at ika 2 beses)

Maaring mabakunahang Tao

Mga nakakatugon sa lahat ng sumusonod na kondisyon

 • Edad 12 anyos pataas
 • Mga taong may resident card sa Hamamatsu City

Daloy ng Pagpabakuna

1.Pagtanggap ng tiket sa pagpabakuna

 • Mula sa Hamamatsu City, ipapadala sa iyong tirahan (Naka register ang iyong tirahan)ang vaccination ticket(kakailanganing papeles sa pagpabakuna)sa pamamagitan ng koreo.
 • Kung ikaw ay karapat-dapat para sa pagbabakuna at walang tiket sa pagbabakuna, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang mag-apply.
 1. Sa Internet(Nihongo)
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0 yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

2.Paraan ng Reserbasyon

Paraan1 Kapag gusto mong magpa bakuna sa isang ospital o klinika (ilang ospital at klinika lamang)

Direktang tumawag sa ospital

Paraan2 Mass inoculation venue

Magpareserba gaya ng inilarawan sa ibaba

Telepono Hamamatsu City Covid-19 Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)

※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon

※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.

※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.

※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.

 • Ingles:「2」
 • Portuges:「3」
 • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

3.Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng pagpa bakuna, dalhin ang mga sumusunod na item a kung saan ka nag-book.

 • Vaccination Ticket
 • Slip ng paunang pagsusuri(Mangyaring fill-upan ang form bago pumunta sa vacination site.)
 • ID na Pagkakakilanlan(My Number Card, Residence Card,Drivers License, Health Insurance Card )ng alin lamang sa mga ito.
 • Booklet ng gamot(kusuri techo kung mayroon lamang)

Lugar ng pagbabakuna

Mga ospital at klinika

 • Ilang ospital at klinika lamang ang maaaring magpabakuna.

Mass inoculation venue

 • Para sa mga lugar na maaring pagpabakunahan makipag-ugnayan sa Wakuchin Call Center (0120-319-567) o kaya naman ay  tumingin sa homepage.

Uri ng Bakuna

 • Takeda/Moderna

Atbp.

Para sa bagong impormasyon, mangyaring tignan ang mga website ng Hamamatsu City at Ministry of Health, Labor and Welfare.