CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Madalas na Katanungan

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Mga Madalas na Katanungan

Konsulado, ALien registration at iba pang Usaping Imigrasiyon

Q.Ano ang address at telepono ng Konsulado ng Brazil sa Hamamatsu?

Q.Saan ako maaaring humiling ng Re-entry Permit?

Q.Naiwala ko ang aking residence card. Ano ang aking gagawin?

Q.Gusto kong mag-aplay ng visa. Ano ang aking gagawin?

Mga katanungan tungkol sa pangaraw-araw na pamumuhay

Q.Wala sa aking pinagiwanan ang aking bisikleta (o motorsiklo, atbp.). Ano ang aking gagawin?

Q.Gusto kong matuto ng Japanese. Saan ako maaaring makakuha ng instruksiyong tungkol sa wikang Hapones?

Q.Interesado akong makilahok sa mga gawaing interntional exchange. Ano ang aking gagawin?

Q.Saan ako maaaring makakalap ng impormasiyon tungkol sa mga isyu sa pamumuhay at usaping legal?

Q.Hindi nakolekta ang inilabas kong basura. Bakit?

Q.Gusto kong magtapon ng de-kuryenteng gamit (telebisyon, pridyider, washing machine/dryer, airconditioner o PC). Ano ang aking gagawin?

Q. Gusto ko ng mga payo tungkol sa mga aksidenteng pang-trapiko.

Mga Usaping Pampamilya

Q.Kailan binabayaran ang mga child-support allowance?

Q.Buntis ako. Saan ako maaaring makakuha ng boshi techō (Handbook ng Maternal at Pambatang Kalusugan)?

Q.Nais kong ipatala ang aking anak sa pampublikong paaralang elementarya. Saan ako maaaring makakuha ng payo tungkol dito?

Q.Nasaan ang mga lokal na kindergarten o eskwelahang Brasiliano?

Q.Inaabuso ng aking asawa ang aming (mga) anak. Saan ako maaaring humingi ng tulong?

Q.Inaabuso ako ng aking asawa. Saan ako maaaring humingi ng tulong?

Q.Nais kong mag-aplay ng paninirahan sa munisipal na pabahay.

Q. Gusto kong mag-aplay para sa paninirahan sa pabahay pamprepektura.

Mga usapin tungkol sa pera

Q.Mayroon akong problemang pinansiyal dahil nabawasan ang aking sinasahod. Saan ako maaaring humingi ng payo ukol dito?

Q.Saan ako magfa-file ng aking taunang income tax form?

Q.Hindi ko pa natatanggap ang aking buwanang sahod mula sa aking amo. Saan ako maaaring humingi ng payo ukol dito?

Q.Kailan ang pagdedeposito ng child care allowance?

Sa Pinakataas na Pahina