CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Impormasyon sa araw-araw na Buhay > Pag-aayos ng Koneksyon ng Kuryente, Gaas, at Tubig

ここから本文です。

更新日:2022年3月8日

Pag-aayos ng Koneksyon ng Kuryente, Gaas, at Tubig

Pag-aayos ng Koneksyon ng Kuryente, Gaas, at Tubig

Kapag ikaw ay lumipat sa isang apartment o paupahan, maari mong hilingin sa ehente ng bahay o sa may-ari ng bahay na ikonekta ang mga yutilidad o maaring ikaw mismo ang tumawag para ipaayos ito.

Kuryente (denki)

Chubu Denryoku Tanggapan ng Hamamatsu 22-1 Kamoe-cho,
Naka-ku, Hamamatsu
Tel 0120-985-250

Gaas

Panglungsod na gaas

Chubu Gaas Sangay ng Hamamatsu 200 Nishizuka-cho,
Higashi-ku, Hamamatsu
Tel 053-465-1234

Propeyn na Gaas

Tumawag sa lokal na kompanya ng gaas para sa propeyn na gaas.

*Mga Uri ng Gaas

May dalawang uri ng gaas na maaring magamit na pambahay- panglungsod na gaas at propeyn na gaas. Depende sa lugar na iyong tinitirhan kung ano ang gaas na magagamit pambahay. Paggamit ng mga kasangkapang hindi akma sa uri ng gaas na ibinibigay ay lubhang mapanganib, kaya mangyaring siguraduhin ang tamang gaas na dapat gamitin mula sa may-ari ng bahay.

Tubig

Dibisyon ng mga Serbisyong Pantubig ng Lungsod ng Hamamatsu, Sentro ng mga Serbisyong Pantubig

Sa Pinakataas na Pahina

Paano magbayad ng mga Yutilidad

May dalawang paraan ng pagbabayad ng mga bayarin. Maari mong bayaran ang mga bayarin na ipinadala sa iyo sa takdang petsa sa mga bangko, tanggapan ng koreo, o mga tindahan, o sa pamamagitan ng otomatikong paglilipat sa pamamagitan ng iyong savings account sa bangko o koreo.

Sa Pinakataas na Pahina

Karagdagang mga Paalala

Gaas

Kapag may napansin kang anumang iregularidad sa gaas.

Kapag may napansin kang anumang iregularidad sa gaas, agad na isarado ang valve ng gaas, buksan ang mga bintana, at huwag munang gumamit ng apoy sa loob ng bahay. Huwag hawakan o magsaksak ng anumang elektronikong kasangkapan. Dahil sa ang propeyn na gaas ay mas mabigat kaysa sa hangin, maari mong gamitin ang walis para itaboy ang gaas.

Tubig

Kapag ikaw ay lumipat

Tumawag sa Sentro ng mga Serbisyo sa Tubig para ipaalam na ikaw ay lilipat ng iyong tirahan 2 araw hanggang 1 linggo bago ang iyong paglipat. Kung hindi mo tatawagan ang Sentro ng mga Serbisyo sa Tubig ikaw ay patuloy na sisingilin kahit pa hindi mo nagagamit ang mga serbisyo.

Kung makakapansin ka ng anumang mga iregularidad sa tubig.

Tawagan ang may-ari ng bahay o alin man sa mga sumusunod.
(Tagas ng tubig, pagkawala ng tubig, kakaibang kulay ng tubig, mga dumi sa tubig, atbp.)

Para tawagan ang Tanggapan ng Impormasyon sa Tubig at Alkantarilya

Dibisyon ng mga Serbisyong Pantubig ng Lungsod ng Hamamatsu, Sentro ng mga Serbisyong Pantubig

Sa Pinakataas na Pahina