CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

更新日:2022年6月20日

Pabahay

Pag-upa ng mga Pribadong Pabahay

Maaring naisin mong humingi ng tulong sa isang ahente ng pabahay kapay ikaw ay naghahanap ng apartment o bahay na mauupahan. Kung sasabihin mo sa ahente ng pabahay ang uri, halaga, lokasyon, at laki ng lugar na nais mo, gagabayan ka nila sa mga lugar na nababagay sa iyong mga kundisyon. Ang upa ay nagbabago depende sa lokasyon at edad ng gusali. Karaniwan na ang laki ng mga kwarto ay isinasalarawan sa pamamagitan ng numero ng mga tatani mat na kasya rito. Ang isang tatani mat ay katumbas ng isang jyo. Ang isang jyo ay humigit kumulang sa 1.8m x 0.9m. Ang mga apartment ay karaniwang hindi kumpleto ang mga kasangkapan.

Upa

Kakailanganin mo ng isang taga-garantiyang Hapon (hoshonin) kapag ikaw ay uupa ng apartment. Kapag pipirmahan ang kontrata sa upa, kakailanganin mo ang katumbas sa anim na buwang bayad sa renta para sa bayad sa deposito, ang tinatawag na 'susing" pera (isang parangal sa may-ari ng bahay na isang kaugalian Hapong sa pamamaraan ng pag-upa.

Upa

Binabayaran kada buwan, saklaw ang renta sa susunod na buwan. Ang mga yutilidad para sa kuryente, gaas, at tubig ay karaniwang hindi kasali.

Deposito

Ang may-ari ng bahay ay kukunin ang iyong pera bilang deposito kapag pipirmahan mo ang kontrata. Karaniwan itong maghihirang sa 1-3 buwang renta at sasaklaw sa paglilinis, pag-aayos, o sa hindi bayad na upa kapag ikaw ay lilipat. Ang mga gastusing ito ay ibabawas mula sa deposito at ang natitirang pera ay ibabalik sa iyo.

Susing Pera

Ang susing pera ay isang kaugaliang Hapon ng pagbabayad ng 1-2 buwang renta sa may-ari ng bahay at hindi ito ibabalik sa iyo kapag ikaw ay aalis na sa apartment. Ang mga may-ari ng bahay ay hindi pinagpipilitan ang susing pera.

Singil sa Tagahanap

Karaniwan ang perang katumbas ng isang buwang renta ang ibinabayad sa ahente ng pabahay o singil sa tagahanap.

Pondo ng Apartment

Maaring kailanganin mong magbayad ng pondo ng apartment kapag ikaw ay titira sa isang pangkomunidad na sitwasyon kagaya ng malablokeng apartment. Ito ay gagamitin sa pagpapanatili ng mga pangkomunidad na mga pasilidad kagaya ng ilaw sa lansangan. May ilang mga apartment na hindi ka pipiliting magbayad ng pondo ng apartment.

Paradahan

Kung ang iyong tinitirhan ay may paradahan, kakailanganin mong magbayad ng karadagang singil para magamit ito. Sa ibang kasunduan, ang singil na ito ay kasama na sa upa.

Pagkansela ng Upa

Kapag aalis na sa isang tirahan, siguraduhin ipaalam ito sa may-ari ng bahay ng maaga upang makamit ang abiso ng mga pagtatakda sa pagkansela sa pangungupahan na nakasulat sa orihinal na kasunduan sa pangungupahan. Kung hindi mo gagawin ang pamamaraang ito, maaari kang maobliga ng batas na magbayad ng karagdagang upa. Matapos mong makansela ang upa, hindi mo maaring paupahan sa iba o hayaang tirhan ng ikatlong partido ang iyong tirahan sa nalalabing panahon ng iyong paninirahan nang walang pahintulot mula sa may-ari ng bahay.

Sa Pinakataas na Pahina

Munisipal na Pabahay

Kami ay nagre-recruit ng apat na beses sa isang taon (Mayo, Agosto, Nobyembre, Pebrero). Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring magtanong sa seksyong "Mga Pagtatanong" sa ibaba. 

Mga aplikasyon

Hamamatsu Municipal Housing Management Center
053-457-3051
Hamamatsu Municipal Housing Nothern Management Center
053-401-0323

Mga taong maaaring mag apply

*Para sa mga dayuhan o foreigner, kinakailangang nakatira na sa Japan bago mag January 1 nang nakaraang taon. Kailangan magsumite ng "Tax Declaration Certificate" (Kazeishomeisho) at "Tax Payment Certificate" (Nozeishomeisho) mula sa tax office.

 • Ang mga taong may hirap na sitwasyon sa pabahay. (Hindi maaaring mag-apply ang mga nakatira sa pabahay ng siyudad o prefecture o di kaya ay may mga sariling bahay)
 • Mga nakatira o nagtatrabago sa Hamamatsu City (maliban sa nakatira sa isang bahagi sa Tenryu-ku*).
 • Sa mga taong may pamilyang kasamang titira. (May mangilan ding pabahay na maaari para sa iisa lamang. Kung akma ang iyong kundisyon ay maaaring mag-apply.)
 • Ang mga taong nagbabayad ng maayos sa mga bayarin sa gobyerno kagaya ng buwis
 • Ang maninirahan o kasambahay ay di kabilang sa mga masasamang grupo (Gangster).
 • Mas mababa sa itinakdang halaga ang pinagsamang kinikita ng aplikante at pamilya.
 • May guarantor (naaangkop sa sumusunod na 1 hanggang 5) * Magagamit mo lang ang guarantor kapag walang kang mismong guarantor.

1) Nakatira sa Lungsod ng Hamamatsu o sa lugar na mararating hanggang sentro ng hamamatsu sa loob ng 2 oras.

2) Mga taong may kakayahang maging taga-garantiya (buwanang sahod na nagkakahalagang 3 beses man lang sa halaga ng upa)

3) Mga taong hindi nakatira sa pampublikong pabahay ng Hamamatsu City.

4) Ang mga taong nagbabayad ng maayos sa mga bayarin sa gobyerno kagaya ng buwis

5) Isang Hapon o mayroong permanenteng estado ng paninirahan.

Mga Form na ipapasa

 • Application form para sa paglipat sa pampublikong pabahay (ang application form ay nasa opisina ng Hamamatsu City Municipal Housing Management Center, Hamamatsu City Municipal Housing Management Center - North District at sa bawat branch ng City Hall sa siyudad ng Hamamatsu sa araw ng pag-umpisa ng aplikasyon.)
  Ang mga aplikante na mapalad na mapili ay kailangan ihanda ang mga dokumento sa ibaba.
 • Katibayan ng kita ng aplikante at ng mga kamag-anak na nagbabalak na mamuhay kasama nila.
 • Kailangan ang "Notice of Income Tax Slip" o Gensenchoshuhyo mula sa kumpanya at "Income Certificate" ng pamilya at nang aplikante.
 • Kailangan din ang "Residence Certificate" o Juminhyo ng lahat ng miyembro ng pamilya (kung ang aplikante ay kasal, kailangan din ng "Residence Certificate" ng kanyang asawa)
 • Kopya ng residence card
 • Sertipiko ng Kasal kung naaangkop (ang form ay maaring makuha sa Hamamatsu Construction Foundation)
 • Kailangan ng "Family Register" (Kosekitohon) kung ang asawa ay Hapon. (Ang mga banyaga ay nangangailangan na ihanda ang mga dokumento tulad ng "Certificate of No Marriage" o Dokushinshoumeisho, at "Birth Certificate" o Shuseishoumei.) Iba-iba rin ang dokumentong kinakailangan depende sa pamilya kaya't kung kayo ay may mga katanungan ay maari kayong magtanong sa mga namumuno na nakalaat sa "Mga aplikasyon".

Mga bagay na dapat pag-ingatan

 • Mag-apply ng isang bahay lamang sa bawat pamilya.
 • Ang pabahay ay kinakailangan na hanggat maaari ay konti lng ang sira na dapat ayusin.
 • Kung kayo ay nakatira sa "Housing Complex" o Danchi, maari lamang na magpamiyebro sa iba't ibang aktibidad ng komyunidad tulad ng "Neighborhood Association".
 • Ang mga taong nakatira sa Housing Complex ay gumagamit ng mga "shared" kaya nangangailangang mag bayad ng "Common Service Fee" o Kyouekihi.
 • Sa panahon ng pag-alis, ibalik sa dating ayos ang bahay, (palitan ang tatami, atbp).
 • Ito ay appartment kaya sumunod sa patakaran at kaugalian na natutukoy. Magkaroon ng mabuting pakikisama.
 • May mga Housing Complex na walang parking area.
 • Sa simula, magbayad ng tatlong buwan na renta para sa security deposit.
 • Ang pag-aalaga ng mga hayop gaya ng aso at pusa ay ipinagbabawal sa munisipal na pabahay.
 • Ang mga binigay na dokumento ay hindi na ibabalik.

Sa Pinakataas na Pahina

Prefektural na Pabahay

Magtanong sa mga sumusunod na mga kagawaran para sa higit pang impormasyon sa pagkuha ng prefektural na pabahay.

Aplikasyon para sa:

Pagkwalify sa Munisipal na Pabahay

 • Ang mga taong may hirap na sitwasyon sa pabahay.
 • Mga Residente sa Japan.
 • Mga kopol na nagbabalak na magpakasal (Makasal, or magpapakasal sa loob ng tatlong buwan simula lumipat).
 • Ang mga taong ang lebel ng kita ay nasa loob ng ipinahihintulutang braket ng kita (magtanong sa mga organisasyon sa itaas tungkol sa braket ng kita).
 • Mga taong may tiyak at maasahang taga-garantiya.
 • Sa mga mag-asawang naghiwalay, hindi pwede mag-apply ang mga nagsasamang na hindi magkapamilya.
 • Ang mga taong nagnanais na mamuhay ng sarili ay kailangang tuparin ang lahat ng mga kondisyon.

Paraan ng Aplikasyon

Sa pamamagitan ng koreo:

Punan ang aplikasyon "Manirahan sa Prefekturang Pabahay" at ipadala sa pamamagitan ng koreo (maglakip ng 2 postkard). Ang mga aplikasyon lamang na may tatak hanggang sa huling araw ng takdang petsa ang tatanggapin.

Personal:

Punan ang aplikasyon "Manirahan sa Prefekturang Pabahay" at isumite ito (at dalawang 50yen stamp) ng personal.

Mga Paalala

 • Isang aplikasyon kada isang sambahayan/pamilya
 • Ang aplikasyon para sa iba pang pabahay o ibang type ay maaaring tanggapin.
 • Ang mga dokumento hinggil sa pag-a-apply ay hindi na ibabalik pang muli

Ang pamamaraan sa pagitan ng pag-a-apply para sa pabahay at ang desisyong dapat na gawin

 • Ang pansamantala at ikalawang karapat-dapat na tao ay pipiliin sa pamamagitan ng pampublikong loterya. (Ang mga matatagumpay na mga kandidato ay aabisuhan sa pamamagitan ng koreo).
 • Ang mga pansamantalang nagkwalify na mga tao ay aatasang magpasa ng mga kakailanganing dokumento sa tanggapan ng pagsusuri, at sasailalim sa isang pagsusuri ang mga dokumento. Ang mga aplikante ay hihingan ng tiyak at maaasahang taga-garantiya sa pagkakataong iyon.
 • Ang resulta ng pagsusuri sa mga aplikante ang magpapasya kung sino ang mga residente na mangungupahan. Kung ang aplikante ay hindi akma sa hinihiling na pamantayan ng mangungupahan, ang pahintulot na lumipat ay hindi pagbibigyan. Kapag may ilang mga hindi karapat-dapat na mga tao ang lumitaw sa proseso ng pagsususri, ang sekundaryang karapat-dapat na mga tao ay bibigyan ng nagkakataon na muling sumailalim sa pagsusuri.
 • Kapag nadesisyunan na kung sino ang mangungupahan, lahat ng iba pang applicante ay mawawalan na ng tsansa.
 • Sa prinsipyo, ang mga palapag ng apartment at pagtatangi sa gusali ay hindi tatanggapin. Subalit, kapag ang aplikante ay may kapansanan at mahihirapang gumamit ng hagdan, ang aplikante ay dapat na banggitin ito sa kanyang aplikasyon.
 • Ang bond na nagkakahalagang 3 buwang upa ay kakailanganing bayaran ng mangungupahan.

Ang mga form na kailangang isumite para sa pagtitiyak ng kwalipikasyon.

 • Residence certificate at residence card
 • Municipal Tax, Prefectural tax
 • Kard sa Pangkalusugang Insurance
 • Iba pa: depende sa sitwasyon ng trabaho ng aplikante, papel sa pagbabawas ng buwis (withholding tax slip), pagbalik ng buwis (tax return) at ang sertipiko ng pagbibitiw ay maaring kailanganin sa pagsusumite.

Sa Pinakataas na Pahina