CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Paghahanap ng Payo

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Paghahanap ng Payo

Maghanap base sa konsultasyon

Maghanap ayon sa dibisyon

* Dibisyon sa Gusaling Panglungsod / Dibisyon sa bawat tanggapang pampurok

Pagparehistro ng mga residente / Pangaraw-araw na Buhay/ Kultura

+ Dibisyong Pampurok ng mga Munisipal na Serbisiyo / Dibisyon ng Pampurok na Pagtataguyod

Pagpapagawa / Pabahay

* Dibisyon ng Pabahay

Tubig at Sewerage

Dibisyon ng mga Serbisyong Pantubig ng Lungsod ng Hamamatsu, Sentro ng mga Serbisyong Pantubig

Medikal at Kalusugan

* Dibisyon sa Pagtataguyod ng Pampublikong Kalusugan / * Dibisyon ng Pampublikong Hygiene at Kalinisan / + Dibisyon ng Pangkalusugang Pagtataguyod / Sentrong Pangkalusugan para sa Ina-Bata atbp. / at bawat ward health center

Pag-iwas sa Sakuna

* Dibisyon ng Pamamahala sa Krisis

Edukasyon

Dibisyon ng Gawain sa Pangkalahatang Edukasyon / Hamamatsu City Board of Education Education Genaral Support Center

Buwis

+ Tax Administration Division, Municipal Tax Division, Property Tax Division, Storage Control Division

Kalikasan/Basura

+ Dibisyon ng Pagproseso ng Basura

Pagaaral ng Hapon / Palitang Cross-kultural

Sentrong Multikultural

Mga sasakyan

Paglilipat, pagkuha, at pagpapanibago ng lisensya sa pagmamaneho, saan pupunta

Pensyon

Tanggapan ng Japan Pension Service

Kapakanang Panlipunan

* Dibisyon para sa Kapakanan ng may Kapansanan / *Dibisyon para sa Kapakanan ng Matatanda / *Dibisyon ng Insyurans sa Pangmatagalang Pangangalaga / *Dibisyon ng Pambansang Pangkalusugan Insyurans & Pensyon /
+Dibisyon ng Kapakanang Panlipunan / +Nakaku Government office / +Dibisyon para sa Suporta at Pangkalusugang Insyurans ng mga Senior Citizens /

Sa Pinakataas na Pahina