CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Pamumuhay sa Japan > Mga Pamamaraan sa Pamamalagi sa Japan

ここから本文です。

更新日:2022年3月8日

Mga Pamamaraan sa Pamamalagi sa Japan

Mga Pamamaraan sa Pamamalagi sa Japan batay sa Uri

Kinakailangang kumpletuhin ng mga dayuhang namumuhay sa Japan ang mga sumusunod na pamamaraan hinggil sa istatus pangresidente.

  Mga Pangyayari Kailan Bayad
Pagtatamo ng Istatus Pangresidente ・Pagpasok sa bansa
・Batang ipinanganak sa mga dayuhang magulang
・Sa loob ng 30 araw ng kapanganakan ng bata
* Hindi kinakailangan kung ang bata ay aalis ng Japan sa loob ng 60 na araw
Libre
Pagpapalit ng Istatus Pangresidente ・Mga internasyonal n mag-aaral na nakapagtapos at magpapatuloy na manirahan at magtrabaho sa Japan
・Nagpakasal sa Hapon
Kapag may sitwasyon kung saan may pagbabagong nangyari bago mawalan ng bisa ang panahon ng pananatili 4,000 yen
Pagpapanibago ng Istatus Pangresidente Kapag nais mong magpanibago ng iyong istatus pangresidente Para sa mga taong anim na buwan mahigit ang panahon ng pananatili, mula tatlong buwan bago mawalan ng bisa ang panahon ng pananatili hanggang sa araw na mawalan ng bisa ang panahon ng pananatili 4,000 yen
Permanenteng Paninirahan Kung nais mong pirmihang manirahan sa Japan ngunit panatilihin ang iyong nasyonalidad Bago mawalan ng bisa ang panahon ng pananatili 8,000 yen
Pagsali sa mga Aktibidad Labas sa Iyong Istatus Mga internasyonal na mag-aaral na nagtatrabaho nang part-time Anumang Oras Pagbibigay ng pahintulot na makapagtrabaho・・・900 yen
Permiso sa Muling Pagpasok Pansamantalang pag-alis at muling pagpasok sa Japan
* Ang mga taong may bisa pa ang pasaporte at may residence card na babalik sa Japan sa loob ng isang taon (para sa mga taong ang bisa ng pananatili ay nasa loob ng isang taon, maari hanggang sa matapos ang bisa nito), hindi na kailangan pang kumuha ng re-entry permit in advance. Paki-check ang “Ito ay pansamantalang pag labas ng bansa, ang pagbalik sa bansa ay naka-iskedyul.” Mula sa Re-entry of departure ED Card.
Bago lumabas ng bansa ・Pahintulot Upang Makapasok Muli nang Isang Beses・・・3,000 yen
・Pahintulot Upang Makapasok Muli nang Maraming Beses・・・6,000 yen

Saan

Panrehiyong Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya Tanggapan ng Sangay ng Hamamatsu Hamamatsu-shi Chūō-ku Chuou1-12-4 Hamamatsu Godo Chosha 1F Tel 053-458-6496

Kailan

9:00-12:00、13:00-16:00
* Mga Pista Opisyal Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)

Sa Pinakataas na Pahina

Mga aplikasyon

・Ang mga pamamaraan sa pamamalagi sa Japan ay kailangang personal na gawin sa Sangay ng Hamamatsu ng Tanggapang Pang-Imigrasyon ng Nagoya.
・Siguraduhing dala ang pasaporte at Residence Card
・Ang iba pang mga kailangang dokumento ay nagbabago depende sa mga istatus at kondisyon ng paninirahan kaya mangyari lamang na tumawag sa tanggapang ng imigrasyon(Tel 053-458-6496).

Sa Pinakataas na Pahina

Pagtanggap sa Aplikasyon

・Ang mga dokumento ay susuriin ng mga responsableng kagawaran at tatanggapin matapos malaman kung nakatugon sa lahat ng mga pangangailangan.
・Kung kinakailangan, ikaw ay tatanungin ng mga karagdagang tanong o hihilingang magpasa ng mga karagdagang dokumento.
・Ang pahintulot ay maaring maibigay sa parehong araw, ngunit ilang araw ang karaniwang kinakailangan upang makapagbigay o hindi ng pahintulot.

Sa Pinakataas na Pahina

Mga Pamamaraan para sa Pahintulot

・Kapag nag-a-aplay para sa pahintulot, ang aplikante ay padadalhan ng abiso.
・Habang sumusunod sa mga instruksiyon sa abiso, personal na gagawin ng aplikante ang mga pamamaraan sa tanggapan ng imigrasyon.
・Maaring kailanganing magbayad ng mga singil sa serbisyo sa porma ng mga selyong maaaring mabili sa site kapag naibigay na ang pahintulot.

Sa Pinakataas na Pahina

Sentro ng Pangkalahatang Impormasyon para sa mga Dayuhan

Konsultasyon sa iba't ibang mga isyung may kinalaman sa pagpasok at paninirahan sa Japan.

Tirahan/Numero ng Telepono

Tirahan 5-18 Shouhou-cho, Chūō-ku, Nagoya
Telepono Tel 0570-013904 / 03-5796-7112
(Gamit ang Teleponong IP, PHS, mula sa ibayong dagat)
* Ang mga konsultasyon sa pamamagitan ng telepono ay tinatanggap sa Tokyo Information Center.

Mga Wika

Wikang Ingles, Wikang Koreano, Wikang Tsino, Wikang Kastila, Wikang Portuges, atbp.

Sa Pinakataas na Pahina

Naturalisasyon

Ang mga dayuhan ay maaring mag-aplay ayon sa kanilang kagustuhan at mabigyan ng Pagkamamamayang Hapon ng Ministro ng Hustisya.
Tumawag sa Kagawaran ng Pangrehiyong Usaping Legal na may hurisdisyon sa lugar na iyong pinaninirahan para sa higit pang mga impormasyon.

Kagawaran ng Panrehiyong Legal ng Hamamatsu

Kagawarang ng Pangrehiyong Usaping Legal ng Shizuoka, Sangay ng Hamamatsu 1-12-4 Chuou, Chūō-ku, Hamamatsu
Hamamatsu Godo Chosha
Tel 053-454-1396

Sa Pinakataas na Pahina

Abiso sa pagpili ng nasyonalidad para sa mga mayroong maraming nasyonalidad

Ito ay abiso para sa mga taong mayroong iba't ibang nasyonalidad para ideklara na kanilang itinatakwil ang kanilang dayuhang nasyonalidad at pinipili ang Pagkamamamayang Hapon.
Kung nagkaroon ka ng multipol na nasyonalidad bago ang edad na 20, kailangan mong pumili ng isang nasyonalidad bago ang edad na 22. Kung nagkaroon ka ng multipol na nasyonalidad matapos ang edad na 20, kailangan mong pumili ng isang nasyonalidad sa loob ng dalawang taon ng pagkakaroon ng multipol na nasyonalidad.
Para sa karagdagang detalye, tumawag sa ng pangkalahatang lokal na tanggapan.

Saan

Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo

Sa Pinakataas na Pahina