CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Impormasyon sa araw-araw na Buhay > Mga Espesyal na Pagdiriwang at holiday sa Japan

ここから本文です。

更新日:2022年3月8日

Mga Espesyal na Pagdiriwang at holiday sa Japan

Mga Holiday

Ika-1 ng Enero Bagong Taon Ika-3 Lunes
ng Hulyo
Araw ng Marino
Ika-2 Lunes
ng Enero
Araw ng Pagiging Mayor de Edad Ika-11 ng Agosto Araw ng Bundok
Ika-11 ng Pebrero Araw ng Pagkakataguyod Ika-3 Lunes
ng Setyembre
Araw ng Pagpupugay sa mga Nakatatanda
Ika-21 ng Marso (tantsa) Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Tagsibol Ika-23 ng Setyembre (tantsa) Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Taglagas
Ika-29 ng Abril Araw ng Emperador Showa Ika-2 Lunes
ng Oktubre
Araw ng Kalusugan at Isports
Ika-3 ng Mayo Araw ng Konstitusyon Ika-3 ng Nobyembre Araw ng Kultura
Ika-4 ng Mayo Araw ng Kalikasan Ika-23 ng Nobyembre Araw ng Pasalamat sa Hanapbuhay
Ika-5 ng Mayo Araw ng mga Bata Ika-23 ng Desyembre Kaarawan ng Emperador

Sa Pinakataas na Pahina

Mga Espesyal na Pagdiriwang

Bagong Taon - Shogatsu Bagamat ang Shogatsu ay nangangahulugang buwan ng Enero, ang Bagong Taon ay karaniwang ipinagdiriwang sa ikatlong araw ng unang linggo. Ang mga tao ay nagdarasal para sa kanilang kaligayahan sa Bagong Taon sa pamamagitan ng kanilang unang pagbisita sa templo o altar (hatsumode), at gumagawa ng dekorasyong kawayan at puno ng pino para sa Bagong Taon (kadomatsu), banal na istro (shimekazari) at kakaning hugis bilog na salamin (kagamimochi) ay inaayos. Ang mga tao ay binabasa ang kanilang mga kard pang Bagong Taon (nengajyo) at naroon din ang kaugaliang pamimigay ng pera (otoshidama) sa mga bata.
Araw ng Pagiging Mayor de Edad - Seijin-no-hi Sa ika-lawang Lunes ng Enero, ang mga sermonya sa Pagiging Mayor de Edad ay ginagawa upang humiling ng kaligayahan para sa mga taong nag-edad dalawampu. Maraming mga kababaihan ang dumadalo suot ang kanilang pinakamagandang kasuotan, na karaniwan ay kimonong may mahabang manggas. Mula sa edad na dalawampu, ang mga tao ay maari nang bumoto at ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay pinahihintulutan na.
Gabi ng Unang Araw ng Tagsibol - Setsubun Ang Setsubun ay pumapalo sa ika-3 ng Pebrero, ang araw na isinasaalang-alang bilang panimula ng tagsibol. Sa gabi ng araw na ito, ang mga tao ay naghahagis ng soy beans sa loob at labas ng bahay habang sumisigaw ng, "Umalis ka Demonyo!" Pumasok ka kaligayahan!" Upang manalangin ng magandang kalusugan para sa taon, mayroong ding kaugalian ng pagkain ng soy bean na ang bilang ng butil ay katumbas ng edad ng taong kakain.
Pista ng Manika - Hina-matsuri Ang ika-3 ng Marso ay saksi sa pista ng pananalangin para sa kaligayahan at paglaki ng mga kababaihan. Ang mga pamiyang may babaeng miyembro ay nagpapakita ng manika at mga item gaya ng kakanin na hugis diyamante at kyub.
Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Tagsibol - Shunbun-no-hi Ang Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Tagsibol ay nangyayari sa ika-21 ng Marso, kung saan ang haba ng araw at gabi ay magkatumbas. Ang pitong araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi saTagsibol at ang tatlong araw bago at matapos ito ay itinalaga bilang Linggo na Magkasinghaba ang Araw at Gabi sa Tagsibol (Haru-no-Higan).
Linggo ng Pagigiing Magkasinghaba ng Araw at Gabi - Higan Ang Higan ay nagaganap dalawang beses sa isang taon at pitong araw na pumapaligid sa Tagsibol at Taglagas sa Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi. Sa terminolohiya ng mga Budista, ang higan ay nangangahulugang "ang kabilang gilid ng ilog kung saan ang mga patay ay tumatawid". Maraming tao ang bumubisita sa mga puntod upang aliwin ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno.
Araw ng mga Bata - Kodomo-no-hi Ang ika-5 ng Mayo ay ang araw na nagtatakda ng paglaki ng mga kalalakihan. Ang mga tahanang may kalalakihan ay nagpapakita ng mga manika at nagpapalipad ng saranggolang karpa (koi-nobori). Chimaki (bola-bolang ibinalot sa dahon ng kawayan) at Kashiwa-mochi (kakaning ibinalot sa dahon ng owk) ay kinakain.
Ang Pista ng mga Tala - Tanabata Ang Pista ng mga Tala ay ginagawa sa ika-7 ng Julyo Ang mga tao ay isinusulat ang kanilang mga kahilingan sa piraso ng mga tula na may iba't ibang kulay, at isinasabit sa mga dahon ng kawayan at pagkatapos ay pinalalamutian ang kanilang mga hardin. Ang mga lungsod ng Sendai at Hiratsuka ay nagdaraos ng malakihang Pista ng Tanabata.
Pagmamasid sa Buwan - Tsukimi Mayroong kaugalian sa pagpapahalaga sa kabilugan ng buwan, ito ay idinaraos sa ika-15 ng Agosto ng Kelendaryong Lunar. Ang pagkaing bola-bola sa pagmamasid sa buwan (tsukimi dango), ang damong pampass at mga prutas ay inihahain.
Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Taglagas - Shubun-no-hi Ang Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Taglagas ay idinaraos sa ika-23 ng Setyembre. Maraming mga tao ang bumibisita sa mga puntod sa pitong araw ng higan, sa kalagitnaan ng Araw ng Pagiging Magkasinghaba ng Araw at Gabi sa Taglagas.
Araw ng Kalusugan at Isports - Taiku-no-hi Ang ikalawang Lunes ng Oktubre ay ang Araw ng Kalusugan at Isports. Ginuginita nito ang 1964 Tokyo Olympics, at nilalayon na linangin ang pisikal at mental at pati ang pagiging malapit ng mga tao sa pamamagitan ng isport.
Pito-Lima-Tatlo - Shichi-go-san Ang ika-15 ng Nobyembre ay ang araw para ipanalangin ang paglaki ng mga kabataan. Karaniwan ang selebrasyon ay kinabibilangan ng mga batang lalaking may edad tatlo hanggang lima, at mga batang babaeng may edad tatlo hanggang pito. Ang mga magulang at mga bata ay isinusuot ang kanilang pinakamagandang damit at bumibisita sa templo.
Gabi ng Bagong Taon - Omisoka Huling araw ng taon. Bilang pagsalubong sa Bagong Taon, isang malawakang paglilinis ng bahay ang ginagawa. Kapag ang orasan ay pumalo sa alas dose, ang mga tanod-gabing kampanilya (jyoya-no-kane) ay maririnig sa mga templo sa buong Japan.

Sa Pinakataas na Pahina