CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Pag-aaral ng Hapon

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Pag-aaral ng Hapon

Sentrong Sumusuporta sa Pag-aaral ng Residenteng Dayuhan ng Hamamatsu

Kami na mga residente ng Hamamatsu, kapwa mga Hapon at mga dayuhan, ay nagnanais na gawin ang aming lungsod na isang dakilang lugar ng panirahan. Dito sa Sentrong Sumusuporta sa Pag-aaral ng Residenteng Dayuhan ng Hamamatsu na binuksan noong 2010, sinisikap naming pagibayuhin ang ating multikultural na pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang edukasyonal para sa mga residenteng di-Hapon at pagbibigay ng pagsasanay sa mga boluntaryo.

Sa Pinakataas na Pahina