Tư vấn & Lớp học tiếng Nhật

* Bộ phim này được thực hiện vào năm 2007. Các chi tiết hiện tại của hệ thống có thể khác nhau, phù hợp với những thay đổi được thực hiện sau năm 2007. Vui lòng kiểm tra trang của từng phần để biết thêm chi tiết.

Tìm kiếm Tư vấn/Lời khuyên  Tìm kiếm Tư vấn/Lời khuyên

Đầu Trang  >>  Tìm kiếm Tư vấn/Lời khuyên

Tìm kiếm theo Chủ đề

Tìm kiếm theo Ban

* Ban tại Tòa Thị chính / + Ban tại văn phòng khu địa phương

Đăng ký Cư trú / Cuộc sống Hàng ngày / Văn hóa

Xây dựng / Nhà ở

Nước và Hệ thống cống

Y tế & Sức khỏe

Phòng chống Thảm họa

Giáo dục

Thuế

Môi trường / Rác thải

Học tiếng Nhật / Trao đổi văn hóa, vv.

Vận tải

Hưu trí

Phúc lợi Xã hội