CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang >  Tìm kiếm Tư vấn/Lời khuyên

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

 Tìm kiếm Tư vấn/Lời khuyên

Tìm kiếm theo Chủ đề

Tìm kiếm theo Ban

* Ban tại Tòa Thị chính / + Ban tại văn phòng khu địa phương

Đăng ký Cư trú / Cuộc sống Hàng ngày / Văn hóa

+ Ban Dịch Vụ Khu Thành Phố / Ban Xúc tiến Khu

Xây dựng / Nhà ở

* Ban Nhà ở

Nước và Hệ thống cống

Ban Dịch vụ Nước Thành phố Hamamatsu, Trung tâm Dịch vụ Nước

Y tế & Sức khỏe

* Ban Xúc tiến Sức khỏe Công cộng / * Ban Vệ sinh & Hệ thống vệ sinh Công cộng / + Ban Xúc tiến Sức khỏe / Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Khu Địa phương, vv.

Phòng chống Thảm họa

* Ban Quản lý Khủng hoảng

Giáo dục

Hội đồng Giáo dục Thành phố Hamamatsu, Ban Quan hệ Giáo dục Chung / Hội đồng Giáo dục Thành phố Hamamatsu, Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Toàn diện

Thuế

+ Ban Tổng cục Thuế / Ban Thuế Thành phố / Ban Thuế Tài sản / Ban Phương thức Thu thuế

Môi trường / Rác thải

+ Ban Xử lý Chất thải

Học tiếng Nhật / Trao đổi văn hóa, vv.

Trung tâm Liên văn hóa Hamamatsu

Vận tải

Địa điểm bạn có thể thay đổi, lấy và gia hạn giấy phép lái xe

Hưu trí

Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản

Phúc lợi Xã hội

* Ban Sức khỏe & Phúc lợi Người khuyết tật / *Ban Phúc lợi Người Cao tuổi / *Ban Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn / * Ban Hưu trí & Bảo hiểm Sức khỏe Quốc gia /
+Ban Phúc lợi Xã hội / +Ban Phúc lợi Cộng đồng, Văn phòng Khu Naka / +Ban Bảo hiểm Sức khỏe và Hỗ trợ Người Cao tuổi /

Đến Đầu Trang