CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Học tiếng Nhật

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Học tiếng Nhật

Trung tâm Hỗ trợ Học tập cho Cư dân Nước ngoài Hamamatsu

Chúng tôi là cư dân của Hamamatsu, cả người Nhật và không phải người Nhật, muốn biến thành phố của mình thành một nơi tuyệt vời để sống. Tại Trung tâm Hỗ trợ Học tập cho Cư dân Nước ngoài Hamamatsu được mở vào năm 2010, chúng tôi đang hướng tới việc làm cho cộng đồng đa văn hóa của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống bằng cách hỗ trợ giáo dục cho cư dân không phải người Nhật của thành phố và đào tạo cho các tình nguyện viên dạy tiếng Nhật.

Đến Đầu Trang