CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Paghahanap ng Payo > Maghanap base sa konsultasyon

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Maghanap base sa konsultasyon

Konsultasyon tungkol sa pangaraw-araw na buhay

Language consultation services for Foreigners
(Portuges, Ingles, Intsik, Espanyol, Filipino)

Language/Araw at oras Kontak
Walang opisina ng bago at pagkatapos ng New Year's Day (12/29 – 1/3) Nakatalagang Dibisyon Numero ng Telepono
Portuguese : Martes hanggang Linggo 9:00 – 17:00
English : Lunes hanggang Biyernes 13:30 – 16:30
Chinese : Biyernes 13:00 – 17:00
Spanish : Linggo 13:00 – 17:00
Filipino : Huebes 13:00 – 17:00
Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange (HICE) Tel.053-458-2170

Law Consultation for Foreigners

Araw at oras Kontak
Huling Huwebes ng bawat buwan (maliban sa Disyembre) 13:00- 16:00
Reception: 9:00-12:00
* English.Portugese, Spain, and Filipino Interaction
Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange (HICE) Tel.053-458-2170

Law consultation services for Women and Children (Panayam)

* Mangyaring tumawag nang maaga.
* Kung nais naman magpakunsulta ukol batas para sa bata, makipag-ugnayan sa taong taga-asikaso nito tatlong araw bago ang konsultasyon.

Consultation Araw at oras Kontak

Konsultasyon ukol sa Trabaho
(Kailangan ng magpareserba sa pakikipanayam)

* Japanese lang

Tuwing ikalawa at ikaapat na Huwebes ng bawat buwan 12:30‐16:00
Sarado tuwing National Holiday, Holiday tuwing bagong taon at huling simpleng araw bawat buwan.
Ai Hall consultation room Tel.053-412-0351

For troubles and Inquiries (Phone and Interview) day care nursery(Miyerkules ng Umaga)

* Kung gusto mong paalagaan ang iyong sanggol, mangyaring tawagan kami nang hindi tatagal sa isang linggo nang maaga.

For troubles and Inquiries (Phone and Interview) day care nursery(Miyerkules ng Umaga)
* Panayam at Konsultasyon: Martes at Miyerkules (Kailangang magpareserba). Kung nais magpakunsulta ukol batas para sa bata, makipag-ugnayan sa taong taga-asikaso nito tatlong araw bago ang konsultasyon.

* Japanese lang

Lunes・Martes・Huwebes 10:00‐16:00
Miyerkules 10:00‐16:00 / 18:00‐20:00
Sábado 18:00‐20:00
Sarado tuwing National Holiday, Holiday tuwing bagong taon at huling simpleng araw bawat buwan.
Silid Konsultasyon ng Ai Hall 053-412-0352

Pang lalaking Konsultasyon(Telepono / harapang interview)

Consultation Araw at oras Kontak

Konsultasyon sa mga problemang pang  lalaki

Tutugunan ka ng isang lalaking tagapayo. (Telepono/harapang interview)

* Japanese lang

【Telepono】
Tuwing Huwebes 18:00-20:00
Ika-2 at ika-4 na Linggo ng bawat buwan 18:00-20:00

【harapang interview】
(Mangyaring tumawag nang maaga.)
Ika-3 na Huwebes ng bawat buwan 18:00-20:00

*Sarado ang mga pista opisyal at katapusan ng taon at Bagong Taon.

Ai Hall consultation room

Tel.053-412-0352

DV Consultation

Consultasyon Araw at oras Kontak

Para sa personal na konsulta dial

* Japanese lang

Araw-araw 10:00-16:00
Sarado Holiday tuwing bagong taon
Dial consultation para sa DV Tel.053-412-0360
Konsulta para sa mga kababaihan Lunes‐Biyernes8:30‐17:15 Bawat Welfare Office

Dibisyon para sa mga Bata at Pamilya (Chou Ward)

Social Welfare Division (Hamana Ward/Tenryu Ward)
Tel.053-457-2300
(Chūō Ward Office)
Tel.053-424-0121
(Higashi Administrative Center)
Tel.053-597-1157
(Nishi Administrative Center)
Tel.053-425-1564
(Minami Administrative Center)
Tel.053-523-2893
(Kita Administrative Center)
Tel.053-585-1677
(Hamana Ward Office)
Tel.053-922-0173
(Tenryū  Ward Office)

Konsultasyon para sa Pagsuporta sa Pagtatrabaho (telepono o interbyu) may kasamang serbisyo para sa pag-aalaga ng bata (daycare)

* Magpareserba ang mga magpapakonsulta para sa interbyu. Kung nais ding mag-avail ng serbisyo para sa pag-aalaga ng bata, ipagbigay-alam ito ng mas maaga ng tatlong araw.

Araw at oras Kontak
Konsultasyon para sa Pagsuporta sa Pagtatrabaho
(Magpareserba kung may interbyu)
Tel.Biyernes 14:00-16:00 p.m.
Panayam: Tuwing ikalawang sabado ng buwan
National Holiday at Holiday tuwing bagong taon.
Ai Hall consultation room Tel.053-412-0352
Panayam. 053-412-0351

Legal Terrace Multilingual Information Service

Sa pamamagitan ng mga interpreter, makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga legal na sistema at mga konsultasyon sa Japan. (maaaring makipag ugnayan sa telepono sa salitang (Maaari kang makipag-usap sa telepono sa Ingles, Tsino, Koreano, Espanyol, Portuges, Vietnamese at Tagalog.) Maaring makipagugnayan sa telepono sa legal terrace na malapit sa tirahan, sa bawat legal terrace ay may 3 taga interpreter.

Makipag-ugnay sa: Legal Terrace Multilingual Information Service
TEL:0570-078377 ※May call charge and pag tawag
Maaring tumawag sa oras pagitan ng 9:00 - 17:00 ※ Sarado ng Sabado at Linngo
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html

Sentro ng Pagpapayo ng Mamamayan

Mga usapin Araw at oras
* Mga pista: Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)
Kontak
Nakatalagang Dibisyon Numero ng Telepono
Mga gawaing pang-konsumer Lunes-Biyernes 8:30‐17:15
Sarado tuwing National Holiday at Holiday tuwing bagong taon.
Sentro ng Pagpapayo ng Mamamayan Tel.053-457-2205
Pangaraw-araw na pamumuhay Tel.053-457-2025
Sakunang pangtrapiko Tel.053-457-2233
Konsultasyong legal Live hood center consultation room Biyernes 13:30‐ 16:25
North Municipal Hall Tuwing unang Huwebes ng buwan 13:30-15:35
Tenryuu Municipal Hall Tuwing ikatlong Huebes ng buwan 13:30-15:35
* Magpareserbe at tumawag dalawang lingo mula Lunes bago ang araw ng konsultasyon.
Tel.053-457-2025

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyong Pang-edukasyon

Mga usapin Araw at oras
* Mga pista: Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)
Kontak
Nakatalagang Dibisyon Numero ng Telepono
Pangkalahatang Edukasyon Lunes‐Biyernes 8:30‐ 17:00 * Kailangan ng appointment para sa personal na konsultasyon Hamamatsu City Board of Education Education General Support Center Tel.053-457-2424
Mga klase para sa batang ayaw pumasok sa eskwelahan Klase sa Fureai
Martes, Huwebes, Biyernes 9:30‐ 14:00  Miyerkules 9:3‐ 12:00
klase sa Kayanoki class
Lunes-Biyernes 9:30-13:30
klase sa Suginoko
Lunes-Biyernes(Mga pista:Miyerkules)9:00‐ 11 :30
klase sa Orange
Lunes-Biyernes 9:00-15:00
klase sa Tobiuo
Martes‐Biyernes 9:30‐11:30
Konsultasyong pang-edukasyon para sa mga dayuhang estudyante Lunes-Biyernes 8:30‐17:00
Tawagan tungkol sa bullying para sa mga buta Lunes-Biyernes 8:30-17:15(Hindi kabilang ang Pagtatapos ng Taon at Bagong Taon)
* Sasagutin gamit ang call forwarding ang mga tawag na ginagaw tuwing Sabado/Linggo/Pampublikong pista at sa gabi
  Tel.053-451-0022
(ganun din sa FAX)

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyon ng Kalusugan ng Magulang-bata

Libreng konsultasyon ukol sa kalusugan at pagkain, ukol ngipin at bibig, at ukol sa pag aalaga ng sanggol.
Maari rin magpakonsulta sa mga isyu tulad ng Pagbubuntis, Panganganak, at iba pa. Pwede rin magpakonsulta kahit saan sa lungsod na tinitirahan.
* Sarado ang tanggapan kapag may pista at simula Disyembre 29 hanggang Enero 3
* Walang tagasalin

Ward ng Nanka Sentrong Pangkalusugan at Pangkapakanan ng Chuo Tel.053-413-5577 Lunes at Martes at Huwebes 9:00-11:30
Ward ng Higashi Sentrong Pangkalusugan at Pangkapakanan ng Tobu Tel.053-424-0122 Martes at Miyerkules at Biyernes 9:00-11:30
Ward ng Minami Kami Park (Sentro ng Komunidad) Tel.053-425-1590 Lunes at Huwebes 9:30-11:00
Opisina ng Minami Ward Tel.053-425-1590 Biyernes 9:00-11:30
Ward ng Nishi West Health center

(Nishiku Government office 2nd Floor)

Tel.053-597-1174 Lunes at Martes at Huwebes 9:00-11:30
Ward ng Kita Sentrong Pangkalusugan ng Inasa Tel.053-542-0857 Martes at Miyerkules at Biyernes 9:00-11:30
Ward ng Hamakita

Hamakita Municipal city

Tel.053-587-0739 Lunes at Miyerkules at Biyernes 9:00-11:30
Ward ng Tenryu

Tenryuu South Municipal Hall

Tel.053-922-0075 Martes at Miyerkules at Biyernes 9:00-11:30

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyon sa Kalusugan ng mga Matatanda

* Para sa iba pang detalye at impormasyon, kumusulta kahit saang health section ng Munisipyo.

Tanggapang Pampurok, Dibisyon ng Pagtataguyod ng Kalusugan

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyong pangkalusugan sa telepono na may babaeng tagapayo

Lunes‐Biyernes 8:30-17:00

Tanggapang Panglungsod ng Hamamatsu, Dibisyon sa Pagtataguyod ng Pampublikong Kalusugan Tel.053-453-6188

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng pagbisita sa tahanan

Para sa iba pang detalye at impormasyon, kumusulta kahit saang health section ng Munisipyo.

Tanggapang Pampurok, Dibisyon ng Pagtataguyod ng Kalusugan

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyon sa Kalusugang Pangipin

Nagiiba ang oras ng konsultasyon depende kung saang purok nakatira.
Para sa iba pang detalye at impormasyon ukol sa dental health, kumusulta sa kahit saang health section ng Munispiyo

Sentro ng Kalusugang Pangipin: Tel.053-453-6129

Tanggapang Pampurok, Dibisyon ng Pagtataguyod ng Kalusugan

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyong Nutrisyonal

Lunes-Biyernes 8:30‐17:15

Dibisyon ng Pampublikong Hygiene at Kalinisan: Tel.053-453-6114
Sentrong Pangkalusugan ng Hamakita: Tel.053-585-1398

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapan ng Konsultasyon sa Medikasyon

Lunes‐Biyernes 9:00‐12:00 / 13:00‐16:30

Samahan ng mga Parmaseutiko sa Hamamatsu
Sentro ng Impormasyon at Pamamahal ng Medikasyon: Tel.053-455-2351

Sa Pinakataas na Pahina

Konsultasyon sa Kalusugang Pang-sport

Ikalawa at ikaapat na Sabado ng bawat buwan, 14:30-17:00
ikalawang Sabado: medisinang panloob, ikaapat na Sabado: medisinang panlabas

Hamamatsu Arena: Tel.053-461-1111

Sa Pinakataas na Pahina

Helpline para sa mga Dayuhan (Konsultasyon sa Telepono sa ibang Wika)

Mga Wika: Ingles, Chinese, Korean, Filipino, Thai, Espanyol, Portugese, Vietnamese, Nepalese

* Ikaw ay ikokonekta sa serbisyong wikang banyaga kapag pinindot ang 2
pagkatapos ng gabay na Hapon.

Ang mga banyagang wika ay magagamit sa partikular na araw at oras.
Tingnan ang homepage para sa karagdagang impormasyon.
Helpline para sa mga Dayuhan (一般社団法人 社会的包摂サポートセンター) 

Tel.0120-279-338

Sa Pinakataas na Pahina