CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Maghanap ayon sa dibisyon

Dibisyon ng mga Serbisyong Pampurok Munisipyo

Proseso para sa residence registration, notipikasyon para sa may maraming nasyonalidad, at notipikasyon sa pagkapanganak atbp.

Address / Numero ng telepono
Tanggapang Pampurok ng Naka 103-2 Motoshiro-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Tel 053-457-2125

(Residente registration at seal registration)

Tel 053-457-2131

(Tungkol sa rehistradong notifikasyon ng pamilya)
Tanggapang Pampurok ng Higashi 20-3 Ryuutsuu Moto Machi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Tel 053-424-0154

(Residente registration at seal registration)

Tel 053-424-0159

(Tungkol sa rehistradong notifikasyon ng pamilya)
Tanggapang Pampurok ng Nishi 1-31-1 Yuutou, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel. 053-597-1115
Opisina ng Chūō Ward 600-1 Enoshima-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Tel 053-425-1348

(Residente registration at seal registration)

Tel 053-425-1352

(Tungkol sa rehistradong notifikasyon ng pamilya)
Tanggapang Pampurok ng Kita 305 Kiga, Hosoe-cho, Hamana-ku, Hamamatsu-shi

Tel 053-523-1116

(Residente registration at seal registration)

Tel 053-523-2856

(Tungkol sa rehistradong notifikasyon ng pamilya)
Hamana Ward 3000 Kibune, Hamana-ku, Hamamatsu-shi

Tel 053-587-1111

(Residente registration at seal registration)

Tel 053-587-1112

(Tungkol sa rehistradong notifikasyon ng pamilya)
Tanggapang Pampurok ng Tenryu 481 Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi Tel. 053-922-0019
Mga Oras

8:30 - 17:15
Mga Pista Opisyal Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)

Sa Pinakataas na Pahina

Pampurok na tanggapan "Dibisyoon sa Pagpapaunlad ng Purok"

Makipag-uganayan hinggil sa mga pagsasanay para sa pag-iwas sa sakuna, grupo para sa pag-iwas sa sauna, at mga bidyong Portuges tungkol sa paghahanda sa lindol atbp.

Ward ng Nanka 053-457-2210 Ward ng Higashi 053-424-0115
Ward ng Nishi 053-597-1112 Ward ng Minami 053-425-1120
Ward ng Kita 053-523-1112 Hamana Ward 053-585-1141
Ward ng Tenryu 053-922-0011

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapang Panglungsod ng Hamamatsu Dibisyon ng Pabahay

Makipag-ugnayan hinggil sa munisipal na pabahay atbp.

Telepono

Tel. 053-457-2455

Mga Oras

8:30 - 17:15
Mga Pista Opisyal Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)

Sa Pinakataas na Pahina

Dibisyon ng mga Serbisyong Pantubig ng Lungsod ng Hamamatsu, Sentro ng mga Serbisyong Pantubig

Kung may mapansing iregularidad sa tubig...

Numero ng Telepono
Tel(mula sa fixed-line na telepono o mobile phone) 053-476-8100
Libreng tawag 0120-09-1132
Mga Oras
Karaniwang Araw 8:00 - 19:00 (maliban sa Disyembre hanggang Enero 3)
Sabado, Linggo, at mga pista tuwing Marso 10 at Abril 10 8:30-17:00

Sa Pinakataas na Pahina

"Dibisyon sa Pagtataguyod ng Pampublikong Kalusugan" Tanggapan sa Lungsod ng Hamamatsu

-Pagpaplano ng pamilya, mga hakbang sa pagkontrol ng pagbubuntis, pagpapaunlad ng bata/pagpapaunlad ng wika, mga pagsusuri ng cancer screening, mga pagpapakonsulta sa kalusugan, mga pagbabakuna, oral at dental na kalusugan, at suporta sa mga taong may hindi makontrol o magamot na mga sakit, atbp.

Address / Numero ng telepono
-Family Planning and tamang paggamit ng contraceptive
Child development, Language teaching
Tel.053-453-6117
- Check up/Physical examination for cancer patients Tel.053-453-6125
- Preventive Health measurements Tel.053-453-6119
- Dental health services Tel.053-453-6129
- Suporta para sa mga taong may hindi makontrol o magamot na mga sakit Tel. 053-453-6116

Address: 2-11-2, Kamoe, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Sa Pinakataas na Pahina

Sentro ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Hamamatsu “Dibisyon ng Pampublikong Hygiene at Kalinisan"

-Magtanong tungkol sa mga pamamaraan para sa mga ryokan (tradisyonal na tuluyan), mga parlorista, mga beauty salon atbp., mga operasyon sa pagkain at kaligtasan ng pagkain, pag-iwas at mga hakbang sa paglaban sa mga nakahahawang sakit, atbp.

Address / Numero ng telepono
Tungkol sa mga pamamaraan para sa mga ryokan, parlorista, beauty salon, atbp., Tel. 053-453-6112
Tungkol sa mga operasyon sa pagkain at kaligtasan Tel. 053-453-6114
Tungkol sa pag-iwas at mga hakbang sa paglaban sa mga nakahahawang sakit Tel. 053-453-6118

Address:2-11-2, Kamoe, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapang Pampurok "Dibisyon ng Kalusugang Pagtataguyod"

Check-up para sa kanser, check-up para sa mga bata, konsultasyon ukol sa kalusugan, mga sanggol, mga mag-asawa, mga katanungan ukol sa pamumuhay.

Lugar / Numero ng Telepono
Tanggapang Pampurok ng Naka Tel. 053-457-2890 Tanggapang Pampurok ng Higashi Tel. 053-424-0122
Tanggapang Pampurok ng Nishi Tel. 053-597-1174 Opisina ng Chūō Ward Tel. 053-425-1590
Tanggapang Pampurok ng Kita Tel. 053-523-3121 Hamana Ward Tel. 053-585-1171
Tanggapang Pampurok ng Tenryu Tel. 053-922-0075

Sa Pinakataas na Pahina

Bawat Health Center ng Munispyo, atbp.

Eksaminasyong medikal at pagsusuri habang nagbubuntis, pisikal na pagsusuri para sa mga bata, Handbook tungkol sa Kalusugan ng Ina at Bata, konsultasyon para sa pambatang kalusugan at pag-unlad, at pagkain ng sanggol atbp.

Address / Numero ng telepono
Ward Office ng Naka, Dibisyon sa Pagtataguyod ng Kalusugan 103-2 Motoshiro-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-457-2890
Sentro ng Kapakanan ng Kalusugan ng Chuo 596 Itayamachi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-413-5577
Tanggapang Pampurok ng Higashi "Dibisyon ng Kalusugang Pagtataguyod" 20-3, Ryuutsuu Moto Machi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-424-0122
Tanggapang Pampurok ng Nishi"Dibisyon ng Kalusugang Pagtataguyod" 1-31-1, Yuuto, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-597-1174
Tanggapang Pampurok ng Minami "Dibisyon ng Kalusugang Pagtataguyod" 600-1, Enoshima-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-425-1590
Inasa Health Center (Chūō Ward) 616-5, Iinoya, Inasa-cho, Hamana-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-542-0857
Ward Office ng Hamakita, Dibisyon sa Pagtataguyod ng Kalusugan 3000 Kibune, Hamana-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-585-1120
Tanggapang Pampurok ng Tenryu 481, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-922-0075

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapan ng lungsod ng Hamamatsu "Dibisyon sa Pamamahala ng Krisis"

Makipag-uganayan hinggil sa mga pagsasanay para sa pag-iwas sa sakuna, grupo para sa pag-iwas sa sauna, at mga bidyong Portuges tungkol sa paghahanda sa lindol atbp.

Address / Numero ng telepono

Address: 103-2 Motoshiro-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel: 053-457-2537

Sa Pinakataas na Pahina

Dibisyon ng Gawain sa Pangkalahatang Edukasyon

Tungkol sa proseso ng pagtanggap ng mga eskwelahang pang-elementarya at hayskul

Address / Numero ng telepono
Dibisyon ng Gawain sa Pangkalahatang Edukasyon 6F, 1-2-1, Chuou, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel. 053-457-2401

Sa Pinakataas na Pahina

Hamamatsu City Board of Education Education Genaral Support Center

Paggabay sa panimulang paaralan, Konsultasyong Pang-edukasyon
*Portuges, Espanyol, at Ingles

Address / Numero ng telepono
Dibisyon ng Kaunlarang Pang-edukasyon 7F, 1-2-1, Chuou, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel. 053-457-2424
Mga Oras

Gabay sa paaralan:
Lunes-Biyernes (maliban sa mga pista kasama ang pagtatapos ng taon at Bagong Taon) 8:30 n.u.-4 n.h.
Pagpapayong pang-edukasyon:
Lunes-Biyernes (maliban sa mga pista kasama ang pagtatapos ng taon at Bagong Taon) 8:30 n.u.- 5 n.h.

Sa Pinakataas na Pahina

Hamamatsu City Hall Municipal Tax Administration Division

Tanggapan para sa :
Pagbayad ng Municipal Tax
Paglipat ng account at Refund
Proseso ng mga may makinang sasakyan atpb.
Tax Certificate

Numero ng Telepono

Tel: 053-457-2141

Sa Pinakataas na Pahina

Munisipyo ng Lungsod Hamamatsu, Gusali ng Pamahalaan “Munisipal Dibisyon ng Buwis”

Makipag-ugnayan tungkol sa Buwis ng Paninirahan, Buwis ng Kei (maliliit) na sasakyan, atbp.

Numero ng Telepono

Tel. 053-457-2144

Sa Pinakataas na Pahina

Munisipyo ng Lungsod Hamamatsu, Gusali ng Pamahalaan “Dibisyon ng Buwis sa Pagmamay-ari”

Makipag-ugnayan hinggil sa buwis ng ari-arian o property atbp.

Numero ng Telepono

Tel. 053-457-2157

Sa Pinakataas na Pahina

Munisipyo ng Lungsod Hamamatsu, Gusali ng Pamahalaan "Dibisyon ng Pamamaraan sa Pangongolekta ng Utang"

Makipag-ugnayan hinggil sa pagbabayad ng buwis, atbp.

Numero ng Telepono

Tel. 053-457-2259

Sa Pinakataas na Pahina

"Dibisyon ng Pagproseso ng Basura" ng Opisinang Panlungsod ng Hamamatsu

Mga basurang hindi kinokolekta ng lungsod atbp.

Numero ng Telepono

Tel. 053-453-0011

Sa Pinakataas na Pahina

Sentrong Interkultural

(Pinamamahalaan ng Hamamatsu Foundation for International Communications and Exchanges)

Address / Numero ng telepono
Address 〒430-0916 CREATE Hamamatsu 4F 2-1 Hayauma-cho Chūō-ku Hamamatsu
Tel/Fax Tel. 053-458-2170 / Fax. 053-458-2197
Mga Oras

9:00-17:30
Note : maliban sa araw ng bagong taon.

Sa Pinakataas na Pahina

Paglilipat, pagkuha, at pagpapanibago ng lisensya sa pagmamaneho, saan pupunta

Makipag-ugnayan tungkol sa paglilipat, pagkuha, at pagpapanibago ng lisensya sa pagmamaneho

Seibu Driver's License Center 3220, Komatsu, Hamana-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-587-2000
Pulisya ng Hamamatsu Chuo 5-28-1, Sumiyoshi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-475-0110
Pulisya ng Hamamatsu Higashi 14-10, Aioi-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-460-0110
Pulisya ng Hamamatsu Nishi 3452-1 Oohitomicho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-484-0110
Istasyon ng Pulisya ng Hamakita 3218 Komatsu, Hamana-ku, Hamamatsu-shi  Tel 053-585-0110
Istasyon ng Pulisya sa Tenryu  8-3 Azo, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi  Tel 053-926-0110
Istasyon ng pulisya sa Hosoe  4640, kiga, Hosoe-cho, Hamana-ku, Hamamatsu-shi  Tel 053-522-0110

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapan ng Japan Pension Service

Konsultasyon hinggil sa pensyon, at pagbabayad ng lump sum atbp.

Address / Numero ng telepono
Hamamatsu Nishi Pension Service Office 302-1, Taka-mati, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-456-8511
Hamamatsu Higashi Pension Service Office 188, Tenryugawa-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi Tel 053-421-0192
Mga Oras

*Mga pista: Sabado, Linggo, Pambansang Pista

Sa Pinakataas na Pahina

"Dibisyon para sa Kapakanan ng May Kapansanan" Tanggapan sa Lungsod ng Hamamatsu

Makipag-ugnayan tungkol sa pinansyal at pangaraw-araw na serbisyo para sa mga may kapansanan atbp.

Numero ng Telepono
Tungkol sa mentally handicapped na tao at ang health welfare notebook, independence at suporta para sa pang medikal na gasta (mental outpatient) Tel 053-457-2213
Serbisyo sa tulong sa bahay, serbisyo sa maikling pananatili, serbisyo sa day service Tel 053-457-2863
Tungkol sa iba pang mga gastusing medikal na subsidyo / allowance at pang-araw-araw na serbisyo Tel 053-457-2212

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapang Panglungsod ng Hamamatsu “Dibisyon para sa Kapakanan ng Senior Citizen”

Makipag-ugnayan tungkol sa serbisyong gawaing panlipunan para sa nakatatanda atbp.

Numero ng Telepono

Tel. 053-457-2789

Sa Pinakataas na Pahina

Opisina ng Lungsod ng Hamamatsu "Dibisyon ng Sistemang Pinahabang Seguro sa Pag-aalaga"

Makipag-ugnayan hinggil sa sistema ng insyurans para sa pangangalaga sa matanda atbp.

Numero ng Telepono

Tel. 053-457-2374

Sa Pinakataas na Pahina

Opisina ng Lungsod ng Hamamatsu "Nasyunal na Paseguraduhang Pangkalusugan & Pensiyong Dibisyon"

Makipag-ugnayan hinggil sa Pambansang Pangkalusugang Insyurans, at sistema ng Pangkalusugang Insyurans para sa mga nasa hulihang bahagi ng katandaan atbp.

Numero ng Telepono

Tel 053-457-2888

Sa Pinakataas na Pahina

Tanggapang Pampurok “Dibisyon ng Kapakanang Panlipunan”

-(Serbisyo para sa Ina at Bata ng bawat Pamilya) Child-care allowance. Suportang pinansyal para sa medical na pangangailangan ng sangol. Suportang Pinansyal para sa mga elementarya, junior at senior high school na estudyante. Pinansiyal na suporta sa kabataan. Mother and Child’s life support establishment. Social welfare support for widowed mothers. Life care support(except for Nakaku). District Welfare Officer. Child committee member. Children’s consultation room. Mother-child consultation. Konsultasyon [para sa kababaihan.Child’s entry to Nursery school etc.

Numero ng Telepono
Tanggapang Pampurok ng Naka Tel. 053-457-2051 Tanggapang Pampurok ng Higashi Tel. 053-424-0173
Tanggapang Pampurok ng Nishi Tel. 053-597-1118 Opisina ng Chūō Ward Tel. 053-425-1460
Tanggapang Pampurok ng Kita Tel. 053-523-3111 Hamana Ward Tel. 053-585-1121
Tanggapang Pampurok ng Tenryu Tel. 053-922-0018
Mga Oras

8:30 - 17:15
Mga Pista Opisyal Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)

Sa Pinakataas na Pahina

Nakaku Government office

-Life care inquiries (Para sa mga nakatira sa Nakaku)

-Telephone Number

Tel.-053-457-2056

Mga Oras

-Oras: 8:30-17:15
-Sarado kapag Sabado, Linggo National Holiday, New Year’s Holiday(12/29~ 1/3)

Sa Pinakataas na Pahina

"Tanggapang Pampurok “Dibisyon ng Suporta sa Senior Citizen at Pangkalusugang Insyurans”

Makipag-ugnayan hinggil sa notipikasyon para sa Lump Sum na Alawans sa Pagkapanganak, Pambansang Pangkalusugang Insyurans, atbp.

Numero ng Telepono
Tanggapang Pampurok ng Naka Tel. 053-457-2216 Ward ng Higashi Tel. 053-424-0183
Ward ng Nishi Tel. 053-597-1166 Ward ng Minami Tel. 053-425-1582
Ward ng Kita Tel. 053-523-2864 Hamana Ward Tel. 053-585-1125
Ward ng enryu Tel. 053-922-0021
Mga Oras

8:30 - 17:15
Mga Pista Opisyal Sabado, Linggo, Mga Pambansang Pista Opisyal, Pista Opisyal sa Bagong Taon (Dis.29-Ene. 3)

Sa Pinakataas na Pahina