CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Mga basurang hindi dapat iwan sa lugar ng koleksyon.

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Mga basurang hindi dapat iwan sa lugar ng koleksyon.

Ispesyal at delikadong basura

Mga Gamit na nakapailalim sa Batas ng Pagreresiklo ng Kagamitan (TV, pridyider, washing machine, air conditioner)

Maaaring makipagugnayan sa pinagbilhan ng gamit at kausaping sila na ang bahala.

Kompyuter

Makipag-ugnayan sa pabrikante at kausaping sila na ang mamahala sa pagkolekta.

Mga agrikultural vinyl sheet, mga makinaryang pang-agrikultura, ispesyal na makinarya, mga piano, bahagi ng sasakyan, mga propane gas cylinder, baterya ng motorsiklo, mga fire extinguisher, solar panel, gulong, metal shed, pintuan, atbp.

Kumausap ng mga ispesyalista o retailer para sa mga ito.

Mga tirang kemikal na pang-agrikultura, langis at pintura, pataba at pamatay peste, petrol, paint thinner, pintura, langis, lighter, atbp.

Kumonsulta ng ispesyalista gaya ng retailer para sa mamahala sa mga ganitong uri ng basura.

Sa Pinakataas na Pahina

Maramihang basura

  • Kapag naglilipat ka o naglilinis ng maraming basura at mapagkukunan, mangyaring dalhin ito nang mag-isa sa sumusunod na lugar.
  • Kapag dinala mo ang iyong basura, mangyaring tumawag sa Garbage Reception Center (TEL 053-453-2288) sa araw na dinala mo ito o noong nakaraang araw.
  • Kung gusto mong magdala ng ibang bagay maliban sa basurahan, mangyaring tawagan ang lugar kung saan mo gustong dalhin ito.
  • Tanungin ang lugar na dadalhin ang petsa at oras.
  • Ang lugar upang dalhin ito ay depende sa uri ng basura. Tingnan ang lokasyon sa ibaba.
  • Mangyaring paghiwalayin ang mga ito nang maaga, ilagay ang mga ito sa isang bag ng basura na may tatak na  Hamamatsu, at dalhin sila sa iyo.
  • Hanggang isang light truck ang maaaring itapong dami ng basura sa isang pagkakataon.
  • Mangyaring punan ang address, pangalan, numero ng telepono, atbp. sa "Application for General Waste Carry-in Approval" sa bawat pasilidad at isumite ito.
  • Kung hindi mo kayang dalhin ang basura, magtanong sa isang kontratista na awtorisadong magkolekta at maghatid ng mga pangkalahatang basura. (gagastos ito ng pera)
Delivery destination Address Contact Mga Ipapadala
Basurang nasusunog Basurang di nasusunog Lalagyan o boteng gawa sa plastik Bote Lata Boteng gawa sa PET Espesyal na bagay Basurang kailangan ng pagtawag(May dagdag na bayad)
South cleaning factory Minami-ku Enoshima 1715 053-425-3680
Heiwa Final Disposal Nishi-ku Hiramatsu-tyo 77 053-487-1131
Hamakita cleaning Center Hamakita-ku Nagashima 954 053-586-8686
Tenryu waste disposal Factory Tenryu-ku Ogawa 558-3 053-983-2121
Misakubo-sakuma Clean Center Tenryu-ku Misakubo-tyo Okuryouke 2258 053-987-1957
West cleaning Factory Nishi-ku Shinohara-tyo 26098-1 053-440-5374              

Sa Pinakataas na Pahina

Basurang industriyal

Mga pangaraw-araw na dumi/kalat mula sa mga tindahan, ospital, tanggapan, pabrika, pamilihan, at kainan.

Personal na asikasuhin ang paghahakaot omagtanong sa isang kontratista na awtorisadong magkolekta at maghatid ng mga pangkalahatang basura. 

Basura sa bahay lamang ang kinokolekta ng Lungsod.

Sa Pinakataas na Pahina