CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Pagreresiklo ng mga kagamitang de-kuryente

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Pagreresiklo ng mga kagamitang de-kuryente

Pagreresiklo ng mga kagamitang de-kuryente

Sa ilalim ng mga kautusang nakapaloob sa Batas sa Pagre-resiklo ng Aplayans Pambahay ng 2001, ang pagtatapon ng mga air conditioner, telebisyon, pridyider at washing machine ay hindi maipo-proseso ng munisipal na serbisyong pang-kalinisan. Mangyari lamang na sundin ang mga hakbang na nakabalangkas sa ibaba kapag nagtatapon ng mga sumusunod na bagay:

Kung hindi ka sigurado, tumawag lamang sa Home Appliance Recycling Ticket Center (TEL0120-319-640).

Mga gamit na saklaw ng Batas sa Pagre-resiklo ng Aplayans Pambahay ng 2001
Air conditioner(Panloob na Yunit) Air conditioner(Panlabas na Yu Air conditioner(Panloob na Yunit) Air conditioner(Panlabas na Yu Air conditioner(Panloob na Yunit) 
Air conditioner(Panlabas na Yunit)
CRT TV, flat-screen TV(liquid crystal/ plasma ) CRT TV, flat-screen TV(liquid crystal/ plasma ) CRT TV, flat-screen TV
(liquid crystal/ plasma )
Pridyider at freezer Pridyider 
at freezer
Mga washing machine at dryer Mga washing machine at dryer Mga washing machine
Clothes dryer

Sa Pinakataas na Pahina

Paraan ng pagtatapon

(1) Pagtatapon sa pamamagitan ng serbisyo ng mga nagtitinda ng aplayanses

Kapag bibili ng bagong air conditioner, telebisyon, pridyider, freezer, o washing machine/dryer, kausapin ang pinagbilhan na ikaw ay tulungan sa pagtatapon ng pinalitang gamit. Maliban sa pagbili ng bagong gamit, maaari ring ayusin ang pagtatapon ng aplayans sa pamamagitan ng pagtawag sa bilihan ng aplayanses o propesyonal serbisyo sa pagtatapon ng mga lumang gamit.
(Nakapaloob pa rin dito ang normal buwis at bayad sa nagbigay ng serbisyo.)

(2) Kapag itatapon mo ito ng iyong sarili

(1) Mangyaring suriin ang tagagawa at laki ng mga electrical appliances mo atbp. 

(2) Bumili ng selyo ng Recycle Fee (Risaikuru Ryokin) sa inyong lokal na post office at humingi ng Sertipikong Nagpapatunay sa Pagbabayad (Harai Komi Shomeisho
(may dagdag na bayad ang pagproseso ng bayad)

(3) Dalhin ang iyong aplayans sa isang aprubadong lugar ng pagtatapon kasama ng iyong Tiket ng Pagre-resiklo (Risaikuru Ken) and Sertipikong Nagpapatunay sa Pagbabayad.
(Oras ng pagtatrabaho: Karaniwang Araw: 9:00 - 12:00 ng hapon, 13:00-17:00.Sabado: 9:00 - 12:00 ng hapon, 13:00 - 15:00)

Para sa araw at oras upang hakutin, tumawag lamang sa Hamamatsu Branch ng Nippon Express Co., Ltd . (TEL053-442-1665).

Mga maaring pagtapunan Numero ng Telepono
Nippon Tsuun, Inc., Hamamatsu Branch Hamamatsu Butsuryu Senta-
(1200, Naka-ku, Kanda-cho)
Tel 053-442-1665

Singil sa pagre-resiklo

Nagdedepende ang singil sa pag-recycle batay sa gawa o laki ng air conditioner, 
referigerator, o washing machine. Para sa karagdagang impormasyon at kumpirmasyon, maaring konsultahin ang website ng Electrical Appliance Retailers Association:the Electrical Appliance Retailers Association websiteMga Panlabas na Kawing/ Magbubukas ng panibagong windo

Kung hindi ka sigurado, tumawag lamang sa Home Appliance Recycling Ticket Center (TEL0120-319-640).

Sa Pinakataas na Pahina