CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Basurang kailangan ng pagtawag

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Basurang kailangan ng pagtawag

"May karagdagang bayad ang ganitong kaso"

May apat na antas ng bayarin sa serbisyo: 310 yen, 620 yen, 930 yen, at 1,240 yen.

Mga Puwedeng Gamit

Mga bagay na gawa sa matitigas na bagay, mga bagay na mas malaki sa 60 cm at hindi masisira.

Hal.: May bayad ang pagtatapon ng plantsa, rice cooker, microwave, bisiklet, mesa, aparador,. atbp

Mga Puwedeng Gamit

Mga mesang pang-gas, bisikleta, plantsa, maliliit na dami ng putik , rice cooker, at heater (alisin muna ang kerosene o baterya bago itapon ang mga heater). Kung ikaw mismo ang magdadala ng kumot, pwede kang gumamit ng gunting para mahati ang kumot hanggang sa mas mababa sa 60cm ang haba bago ito dalhin sa West Cleaning Factory o sa Southern Cleaning Factory.
*Ang isang advance reservation.

Kalan Bisikleta Plansta
Kalan Bisikleta Plansta
Video deck De-kuryenteng rice cooker Vacuum cleaner
Video deck De-kuryenteng rice cooker Vacuum cleaner
Heater Kumot  
Heater  KumotKumot  

*Hindi maitatapon bilang malalaking basura ang telebisyon, priser, washing machine/dryer, aircon, at kompyuter. Maaaring dalhin ang mga gamit na ito sa pinagbilhang tindahan o sa tindahan kung saan bibili ng kapalit.

Pagreresiklo ng mga kagamitang de-kuryente

Mga hindi maaaring ilabas gamit ang renraku-gomi*

CRT TV, flat-screen TV
(liquid crystal/ plasma )
Air conditioner(Panloob na Yunit) 
Air conditioner(Panlabas na Yunit)
CRT TV, flat-screen TV(liquid crystal/ plasma )  CRT TV, flat-screen TV(liquid crystal/ plasma ) Air conditioner(Panloob na Yunit) Air conditioner(Panlabas na Yu
Mga Pridyider 
at mga freezer
Mga washing machine
Clothes dryer
Mga Pridyider at mga freezer Mga washing machine Clothes dryer 

Sa Pinakataas na Pahina

Paraan ng pagtapon ng mga basurang dapat itawag

Kung makikiusap sa Lungsod para kunin.

(1) Tawagin ang reception desk center para sa ganitong klase ng basura (TEL053-453-2288), at mag-apply.

May interpreter sa telepono.

Pag mag-aapply, pakikumpira kung ano ang nakasulat sa ibaba:

  • Sabihin kung ano ang mga ilalabas. Hanggang sampung bagay lang ang pwede.
  • Magtanong kung magkano ang babayarin
  • Magtanong kung kailan at kung anong oras dapat ilabas ang basura.
  • Magtanong din kung saan sa inyong bahay ilalagay ang basura para kolektahin.
  • Magtanong para sa reception number (number when you put out the rubbish), at isulat ito sa papel nang di niyo ito malimutan.

Pwedeng mag-apply sa Internet o sa FAX.
Application by internet
https://www.hamamatsu-renrakugomi.jo/gomi/
FAX number 053-454-1221

(2) Ibigay ang bagay sa convenience stores, at kolektahin ang payment receipt.

  • Pwede lang itong gawin sa mga convenience store at mga pasilidad (cleaning establishment, ward office) ng lungsod na tinitirhan.
  • Sa sandaling nabayaran mo na ang kinakailangang bayarin sa serbisyo para sa basurang gusto mong itapon, makakatanggap ka ng “Resibo ng Kumpirmasyon sa Pagbabayad.” Makakatanggap ka ng 1 resibo sa bawat 310 yen na ibinayad mo.

(3) Isulat ang "reception desk number" at ang petsa ng paglalabas ng basura sa ibabaw ng payment receipt at ipatong ito sa mismong basura.

Kung higit sa 2 basura ang itatapon, ingatang wag mailagay ang maling numero ng payment receipt.
Makakatanggap ka ng 1 resibo ng kumpirmasyon sa pagbabayad kapag nagbayad ka ng 310 yen, 2 resibo kapag nagbayad ka ng 620 yen, 3 resibo kapag nagbayad ka ng 930 yen at 4 na resibo kapag nagbayad ka ng 1,240 yen. Isulat ang halaga ng ibinayad sa bawat bagay sa ibabaw ng payment receipt at ilagay sa payment receipt.

(4) Ilagay ang basurang may resibo sa lugar na narinig mo sa (1) sa ganap na 8:30 ng umaga.

  • Ilagay ang basura sa kumpirmadong lugar ng koleksiyon (1) bago mag-8:30 ng umaga sa naitakdang petsa.
  • Sinururi ng Hamamatsu-shi staff ang payment receipt at saka nila kukunin ang basura. Hindi nila tatanggapin ang basura kung mali ang resibong inilagay o kulang ang halagang nakasulat sa resibo.

Sa Pinakataas na Pahina