CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Naire-resiklong plastik (Mga malilinis na bagay na may "pla mark")

ここから本文です。

Update date:June 20, 2022

Naire-resiklong plastik (Mga malilinis na bagay na may "pla mark")

Mga lalagyan at pambalot na plastik na madalas ginagamit sa mga pagkain at iba pang pangaraw-araw na kagamitan.
*Mga gamit na may markang (Plastic Mark) ay itinuturing na lalagyan/pambalot na plastik.

Petsa ng paglabas ng basura

(kulay ng petsa ng pangongolekta ng basura) Kulay kayumangging araw sa “Kalendaryo ng magkahiwalay na koleksyon”

Paano dalhin palabas ang basura

Dahan-dahang banlawan sa tubig upang maalis ang mga dumi o natitirang laman at saka ilagay sa malinaw o medyo malinaw na lalagyan at iwan sa lugar ng koleksiyon.
*Paalala* Simula sa ika-1 ng Abril, hindi na pinapayagan ang paggamit ng plastik bilang basurahan.

Sa Pinakataas na Pahina

Halimbawa ng Nare-resiklong Plastik

Mga baso/pambalot Plastic bag / Cling film / Snack bag Mga tray
Mga baso/pambalot Plastic bag / Cling film / Snack bag Mga tray
Mga boteng plastik Plastic bag na ginagamit sa pamimili Mga takip
Mga boteng plastik Plastic bag na ginagamit sa pamimili
(Huwag lagyan ng laman, itali, saka itapon.)
Mga takip
Pambalot o lalagyang gawa sa styrofoam
Pambalot o lalagyang gawa sa styrofoam

* Mangyaring itapon ang mga bote ng PET, lalagyan, hindi bag, at maruruming bagay sa "Moeru Garbage".

* Kung hindi ka sigurado kung paano paghihiwalayin ang basura, mangyaring itapon ito sa "Masusunog na basura". 

*Ang mga boteng PET, iba pang gamit na gawa sa plastik at mga it 

Sa Pinakataas na Pahina