CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Bakuna para sa 12 taong gulang pataas] Laban sa Coronavirus (ika-3 beses o higit pa)

ここから本文です。

Update date:April 28, 2023

Bakuna para sa 12 taong gulang pataas] Laban sa Coronavirus (ika-3 beses o higit pa)

Mula Mayo 8 ika-5 taon ng Reiwa, magsisimula ang "Spring Vaccination 2023". Ang sinansabing bakuna ay limitado para sa mga taong 12 anyos pataas,ay ang mga matatanda at  mga dinadalang sariling karamdaman.Maliban sa mga nabanggit na tao ay makatatanggap ng bakunang pang Spring vaccination 2023 sa darating at magsisimula sa Setyembre.

Maaring makatanggap na tao

Mga taong nakatanggap ng dalawa o higit pang dosis ng nakaraang bakuna at nakakatugon sa alinman sa mga sumusunod:

 • Matanda(65 anyos pataaaas)
 • Mga taong may dalang sariling karamdaman
 • Mga taong napakataba na umaabot sa (BMI 30 o higit pa) 
 • Mga kawani ng mga pagamutan/Ospital at mga pasilidad atbp.

Daloy ng Bakuna 

1.Tumanggap ng tiket ng bakuna

 • Ang mga may edad na 65 anyos o mahigit pa at na nabakunahan ng bivalent vaccine (naaayon sa Wuhan at Omicron strains sa ngayon) ay makakatanggap ng ticket sa pagbakuna (vaccine ticket) mula sa Lunsod ng Hamamatsu hanggang sa lugar ng tirahan (address na nakasulat sa resident card) (papel na kailangan para sa pagpabakuna) ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo. Darating ang tiket sa pagbabakuna sa buwan bago ang araw na maaari kang mabakunahan. 
 • Kung hindi mo pa natatanggap ang bivalent vaccine (para sa Wuhan strain at Omicron strain sa ngayon) at may tiket sa pagbabakuna, mangyaring gamitin ito. 

  Para sa 12 anyos~64 anyos na naayon sa “2023 Spring Vccination” ay maaring mag-aply ng tiket para sa bakuna
 1. Sa Internet(Nihongo)
  https://logoform.jp/form/Savd/239312
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0 yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

2.Paraan ng Reserbasyon

Paraan1 Kapag gusto mong magpabakuna sa ospital o klinika

Tumawag ng direkta sa Mga Ospital o Klinika

Paraan2 Magpabakuna sa Mass Inoculation site

Pumili sa sumusunod na tatlong paraan para magpareserba

 1. LINE(Nihongo)
 2. Internet(Nihongo)
 3. Telepono Hamamatsu City Covid-19 Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

3.Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng pagbabakuna, dalhin ang mga sumusunod na bagay sa lugar ng pagbabakuna.

 • Pinagsamang slip ng pre-examination ng tiket sa pagbabakuna (isulat ito bago pumunta sa lugar na kukuha ng bakuna)
 • Mga dokumento sa pag-verify ng pagkakakilanlan (My Number card, residence card, driver's license, health insurance card, atbp.) 
 • Booklet ng gamot (para sa mayroon lamang)

Para sa Mass inoculation venue

Paki check sa Vaccine Call Center (0120-319-567) o kaya naman ay ang website para sa mga lugar kung saan maaari kang magpabakuna.

Uri ng Bakuna

 • Moderna bivalent vaccine(Tugma sa mga nakaraang Wuhan at Omicron strain) 
 • Ang bivalent na bakuna ng Pfizer(Tugma sa mga nakaraang Wuhan at Omicron strain)

Atbp.

Para sa bagong impormasyon, mangyaring tignan ang mga website ng Hamamatsu City at Ministry of Health, Labor and Welfare.