CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Bakuna para sa 12 taong gulang pataas] Laban sa Coronavirus (ika-3 beses o higit pa)

ここから本文です。

Update date:December 23, 2023

Bakuna para sa 12 taong gulang pataas] Laban sa Coronavirus (ika-3 beses o higit pa)

Maaring makatanggap na tao

Mga taong angkop sa lahat ng sumusunod:

 • Edad 12 anyos pataas na tao
 • Nakatanggap na ng 2 o higit pang bakuna hanggang
 • Mga taong nabakunahan nang higit sa 3 buwan

Panahon na maaring makakatanggap ng bakuna

Hanggang Marso 31, 2024

Gastusin sa pagpa bakuna

Walang bayad

Daloy ng Bakuna 

1.Tumanggap ng tiket ng bakuna

 • Pinadalhan ka ng Hamamatsu City ng tiket sa pagbabakuna (para sa mga pagbabakuna) sa lugar kung saan ka nakatira (ang address na nakasulat sa iyong resident card).
  Ipinadala ang mga kinakailangang papel sa pamamagitan ng koreo.
 • Kung hindi mo pa natatanggap ang bivalent vaccine (para sa Wuhan strain at Omicron strain sa ngayon) at may tiket sa pagbabakuna, mangyaring gamitin ito. 
 • Kung hindi ka makatanggap ng tiket sa pagbabakuna kahit na lumipas ang tatlong buwan mula noong huli mong pagbabakuna, o kung nawala mo ang iyong tiket sa pagbabakuna, mangyaring mag-apply gamit ang paraang inilarawan sa ibaba.
 1. Sa Internet(Nihongo)
  https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/aki-sessyuken
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0 yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

2.Paraan ng Reserbasyon

Tumawag ng direkta sa Mga Ospital o Klinika.

3.Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng pagbabakuna, dalhin ang mga sumusunod na bagay sa lugar ng pagbabakuna.

 • Pinagsamang slip ng pre-examination ng tiket sa pagbabakuna (isulat ito bago pumunta sa lugar na kukuha ng bakuna)
 • Mga dokumento sa pag-verify ng pagkakakilanlan (My Number card, residence card, driver's license, health insurance card, atbp.) 
 • Booklet ng gamot (para sa mayroon lamang)

Uri ng Bakuna

 • Moderna vaccine(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5) 
 • Ang na bakuna ng Pfizer(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5)

Atbp.

Para sa bagong impormasyon, mangyaring tignan ang mga website ng Hamamatsu City at Ministry of Health, Labor and Welfare.