CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Ika-4 na beses na bakuna laban sa Coronavirus

ここから本文です。

Update date:June 1, 2022

Ika-4 na beses na bakuna laban sa Coronavirus

Pagtanggap ng ika-4 na Bakuna

Target na Tao

Sinumang umaangkop sa alinman sa mga sumusunod

 • May edad na 60 anyos pataas
 • Mga taong may sariling karamdaman
 • standard(BMI 30 pataas)na matabang tao:BMI=timbang(kg)÷Taas(m)÷taas(m)
 • Mga taong naitalang may mataas na peligro sa paglala ng mga doktok

【Mga taong may sariling karamdaman】

Mga taong pumunta sa ospital o naospital dahil sa sakit o kondisyong inilarawan sa ibaba

 • Kronikong sakit sa baga
 • Kronikong sakit sa puso(kabilang ang highpertension)
 • Kronikong sakit sa bato
 • Kronokong sakit sa atay (liver cirrhosis, atbp.)
 • Diabetes na ginagamot gamit ang insulin o gamot, o diabetes na nauugnay sa ibang mga sakit 
 • Mga sakit sa dugo (hindi kasama ang iron deficiency anemia)
 • Mga sakit na pumipinsala sa paggana ng immune system (kabilang ang mga malignant na tumors na ginagamot) 
 • Tumatanggap ng paggamot na nagpapahina ng imune system,kabilang ang steroids
 • Neurological at neuromuscular nna mga sakit na nauugnay sa abnormalidad ng imune system 
 • Bawas sa paggana ng katawan dulot ng neurological at neuromuscular na mga sakit(kabilang ang mga diprensya sa paghinga) 
 • Abnormalid ng Chromosome 
 • Malubhang pisikal at mental na kapansanan (malubhang pisikal na kapansanan at malubhang intelektwal na kapansanan. 
 • Sleep apnea syndrome
 • Malubhang sakit sa isip (na-ospital para sa paggamot ng sakit sa pag-iisip) pagkakaroon ng sertipiko sa kapansanan sap ag-iisip o nahuhulog sa ilalim ng malubha at tuloy-tuloy na kategorya sa pagsuporta sa self-supporting medical care) o kapansanan sa intelektuwal (pagkakaroon ng sertipiko ng rehabilitasyon)

Daloy ng Pagbakuna

1.Pagtanggap ng tiket sa pagbabakuna

 • Mula sa Hamamatsu City, ipapadala namin ang tiket sa pagbabakuna (papel na kailangan para sa pagbabakuna) sa lugar kung saan ka nakatira (ang address na nakasulat sa card ng iyong residente) sa pamamagitan ng koreo.Darating ang tiket sa pagbabakuna sa kalagitnaan ng buwan bago ang araw kung kailan maaaring ibigay ang ikaapat na bakuna. 
 • Kung ikaw ay karapat-dapat para sa pagbabakuna at hindi pa natanggap ang iyong tiket sa pagbabakuna sa loob ng 5 buwan pagkatapos maabot ang ikatlong dosis, mangyaring mag-apply gamit ang paraang inilarawan sa ibaba. 
 1. Sa Internet(Nihongo)
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0 yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

2.Paraan ng Reserbasyon

Paraan1 Nais magpabakuna sa mga Ospital, Klinika 

Tumawag ng Direkta sa Ospital o Klinika

Paraan2 Mass Inoculation Venue

Magpareserba gamit ang 3 paraan

 1. LINE(Nihongo)
 2. Internet(Nihongo)
 3. Telepono Hamamatsu City Covid-19 Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

3.Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng bakuna dalhin ang mga sumusunod na bagay na nakasulat sa dito at pumunta sa lugar kung saan magpapabakuna.

 • Pinagsamang slip ng pre-examination ng tiket sa pagbabakuna (isulat ito bago pumunta sa lugar kung saan ka kukuha ng bakuna)
 • Mga dokumento sa pag-verify ng pagkakakilanlan (My Number card, residence card, driver's license, health insurance card, atbp.) 
 • Booklet ng gamot (para sa mayroon lamang)

Para sa Mass inoculation venue

Ang lugar ng mass inoculation ay ang lugar na inilarawan sa ibaba.

 • 【Mula Hunyo 24] Zaza City Hamamatsu (Zaza City Hamamatsu West Building, Kajimachi 15, Naka-ku)2F

Uri ng Bakuna

 • Takeda/Moderna
 • Pfizer

Atbp.

Para sa bagong impormasyon, mangyaring tignan ang mga website ng Hamamatsu City at Ministry of Health, Labor and Welfare.