CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Bakuna sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taong gulang laban sa Coronavirus laban sa covid-19

ここから本文です。

Update date:December 23, 2023

Bakuna sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taong gulang laban sa Coronavirus laban sa covid-19

Nararapat na tumangap ng bakuna

Mga nakatugon sa lahat ng sumusunod na kondisyon

 • 5~11 taong gulang
 • Mga taong may resident card sa Hamamatsu City(katibayan na nakatira ka dito)

※Kapag naging 12 anyos pagkatapos mabakuhan ng ika-1 bakuna,sa ika-2 bakuna gagamit o tatanggap parin ng bakunang para sa mga bata. 

Panahon na maaring makakatanggap ng bakuna

Hanggang Marso 31, 2024

Gastusin sa pagpa bakuna

Walang bayad

Uri ng bakuna・bilang kung ilang bakuna

【Una at ika 2 beses na bakuna】

Uri ng bakuna Ilang beses nabakuna Interbal ng pang 1 at pang ika-2 bakuna

Pfizer vaccine para sa mga bata

(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5)

2 beses Karaniwan 3 linggo

【Mahigit sa ika-3 beses】

Uri ng bakuna Ilang beses nabakuna Agwat sa pinakahuling bakuna o pagitan noon

Pfizer vaccine para sa mga bata

(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5)

1 beses Mahigit 3 buwan

Daloy ng Pagbakuna

1. Pagtanggap ng tiket sa pagbabakuna

 • Mula sa Hamamatsu City Hall, ipinada kung saan ka nakatira(naka register na address sa iyong card na residente)
 • Kung hindi mo ito matanggap, mangyaring mag-apply gamit ang paraang inilarawan sa ibaba.
 1. Internet(Nihongo)
  https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/aki-syouni
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Pagtawag sa umpisa salitang nihongo ang iyong maririnig
  ※Kapag narinig mo ang boses, pindutin ang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba. Maaari kang makipag-usap sa isang interpreter
 • Ingles:「2」
 • Portugal:「3」
 • Iba pang wika:「4」(Mangyaring sabihin muna ang mga salita na gagamitin para sa tagasalin)

2. Paraan ng Reserbasyon

Tumawag ng direkta sa nasabing ospital.
Natapos na ang pangmalawakang pagbabakuna noong Disyembre 23, 2023

3. Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng bakuna dalhin ang mga sumusunod na bagay na nakasulat sa dito at pumunta sa lugar kung saan magpapabakuna.

 • Tiket ng bakuna(Kupon)
 • Paunang slip ng pagsusuri(bago magpunta sa lugar ng pagbakuna punan muna ito.)
 • ID ng Pagkakakilanlan(My Number Card, Residence Card, Drivers License, Health Inssurance Card )ng alin lamang sa mga ito.
 • Booklet ng gamot(sa mayroon lamang)
 • Handbook sa Kalusugan ng Ina at Anak

Saan maaring tumanggap ng bakuna 

Mga Ospital at klinika

Listahan ng maaring pagbakunahang Ospital/ klinika (Nihongo)

Para sa mass inoculation venue

Natapos na ang pangmalawakang pagbabakuna noong Disyembre 23, 2023.

Uri ng Bakuna

 • Pfizer(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5)

Atbp.

 • Dapat samahan ng mga magulang pagtatanga ng bakuna o kapag nabakunahan
 • Ang bagong bakuna sa corona at ang iba pang mga bakuna ay maaaring matanggap dalawang linggo pagkatapos ng mong mabakunahan.Maliban sa bakuna laban sa trangkaso