CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > 【Ika-6 na buwan hanggang 4 na taon 】Bakuna laban sa Corona virus para sa mga sanggol(1~4 beses)

ここから本文です。

Update date:September 20, 2023

【Ika-6 na buwan hanggang 4 na taon 】Bakuna laban sa Corona virus para sa mga sanggol(1~4 beses)

Maaring makatanggap na tao

Mga maakakatugon sa alinman sa mga sumusunod:

 • 6 na buwan hanggang apat na taong bata
 • Mga taong may rekord na nakatira sa Lunsod ng Hamamatsu

※Pagkatapos makatanggap ng pang 1 bakuna na umabot na sa 5 taon edad ay makakatanggap ng pang 2-3 beses na bakunang pang sanggol laban sa coronavirus.

Panahon na maaring makakatanggap ng bakuna

Hanggang Marso 31, 2024

Gastusin sa pagpa bakuna

Walang bayad

Uri ng Bakuna・bilang/beses

【Pang 1・2・3beses ng bakuna】

Uri ng Bakuna beses/bilang Pagitan mula ika-1 hanggang 2 beses Pagitan mula ika-2 hanggang 3 beses

Pfizer vaccine para sa mga sanggol at maliliit na bata
(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5)

3 beses 3 Linggo 8 Linggo


【Ika-4 na bakuna】

Uri ng Bakuna beses/bilang Pagitan/agwat mula ng ika-3 bakuna
Pfizer vaccine para sa mga sanggol at maliliit na bata(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5) 1 beses higit 3 buwan

Daloy ng Bakuna

1.Pagtanggap ng Tiket para sa bakuna

 • Ang Lunsod ng Hamamatsu ay magpapadala ng tiket sa pagbabakuna (isang piraso ng papel na kinakailangan upang mabakunahan) sa kung saan ka nakatira (ang address na nakasulat sa iyong record card) sa pamamagitan ng koreo.Darating ang tiket sa pagbabakuna sa buwan bago ang araw na maaari kang mabakunahan.
 • Kung hindi ka nakatanggap ng tiket sa pagbabakuna, mangyaring mag-apply gamit ang paraang inilarawan sa ibaba.
 1. Gamit ang Internet(Nihongo)
  https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/aki-nyuuyouji
 2. Tumawag sa Hamamatsu City New Corona Vaccine Dial 0120-319-567 (0 yen)

  ※Maaring tunawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Maaring gamiting mga magsalita ng Japanese, English, Portuguese, Filipino, Vietnamese, Spanish at Chinese. 
  ※Sa pagtawag sa umpisa may maririnig kang nihongo ang salita.
  ※Kapag nakarinig ka ng boses, mangyaring pindutin ang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba. Maaari kang makipag-usap sa isang interpreter.
   English:「2」
   Portuguese:「3」
   Iba pang mga salita: 「4」 (Pakisabi muna ang salitang gusto mong isalin)

2.Paraan ng pagpareserba ng bakuna

Direktang tumawag sa Ospital o Klinika

3.Pagpabaukuna

Sa araw ng pagbabakuna, dalhin ang mga sumusunod na bagay sa lugar ng pagbabakunahan.

 • Ticket sa pagpabakuna (tiket ng kupon) 
 • Preliminary checkup sheet (isulat ito bago pumunta sa lugar kung saan tatanggap ng bakuna) 
 • Mga dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan (My number card, residence card, health insurance card, atbp.) 
 • Medicine notebook (para lamang sa mga mayroon nito)/kusuri techo 
 • Handbook sa Kalusugan ng Ina at Bata/Boshikenkō techō

Saan maaring magpabakuna

Mga Ospital at Klinika  
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/nyuuyoujiiryoukikann.html

Karagdagan/atbp.

 • Sa araw ng pagpabakuna Samahan ng magulang o tagapag-alaga ang bata.
 • Kung mag-papabakuna bukod sa wakuchin laban sa corona mag lagay ng agwat ng 2 linggo. Pero ang bakuna para sa influenza ay hindi kasali.