CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Edukasyon > Suporta sa Mag-aaral

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Suporta sa Mag-aaral

Suportang Apang-edukasyon para sa kabataan na wala sa Paaralan

Dibisyon ng Suporta sa Pang-edukasyon

  • Aktibong kabahagi ang Lungsod ng Hamamatsu sa pagbibigay ng suportang pang-edukasyon sa mga kabataan na hindi pumapasok sa paaralan.
    Nagbibigay ang lungsod ng impormasyon at suporta sa pamamagitan ng pakikilahok sa NPO o boluntaryong organisasyon, mag samahan ng magkakapitbahay at mga kompanya.
  • Mayroong payo para sa pagpasok sa paaralan. Mayroong tagapagsalin sa Portuguese, espanyol at Ingles. Mangyaring tumawag.