CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Edukasyon > Elementarya at Baguhang Hay-iskul

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Elementarya at Baguhang Hay-iskul

Mga Pamamaraan sa Pagpasok

Kung nais pumasok sa public Elementary at Jr. High School, sumangguni muna sa Board of Education sa Dibisyon ng Suporta sa Pang-edukasyon, para sa paraan ng pagpasok. Matapos ito ay ang Dibisyon ng Suporta sa Pang-edukasyon ang magtutuloy ng proseso sa papasukang paaralan. Kailangang dala ng magulang/tagapangalaga at ng bata ang kani-kanilang resident’s cards. Maaari na agad pumasok ang bata simula sa araw na itinakda ng Department of Education ang paaralan na maaaring pasukan. Mayroon ding paaralan para sa mga kabataang may kapansanan. Makipag-uganayan lamang sa Dibisyon ng Suporta sa Pang-edukasyon sa anumang panahon.

Impormasyon para sa Pagpasok sa Elementary

Nagpapadala ng sulat ang Board of Education ng Hamamatsu sa mga magulang/tagapangalaga na may batang maaari nang pumasok sa elementarya para sa paparating na Abril sa susunod na taon. Ang mga sumusunod ay gabay na impormasyon.

Agosto~ Tanggapan ng aplikasyon para sa papasok na Grade 1
Oktubre Ipapadala ang sulat ukol sa Medical Check-up bago pumasok ng paaralan(Shingakuji Kenkou Shindan 就学時健康診断)
(Ang medical check-up ay Oktubre hanggang Nobyembre, depende sa paaralan.)
Mayroong pagapayo ukol sa paghahanda para sa pagpasok sa paaralan.
Disyembre

Ipapadala ang sulat para sa pagpasok sa paaralan

(Nyuugaku Tsuuchi 入学通知).
Enero-Marso

Pagpapatupad ng preschool

* Ang pasukan sa public Elementary at Jr. High School ay tuwing Abril.

Kontak

Dibisyon ng Suporta sa Pang-edukasyon, Lupon ng Edukasyon ng Hamamatsu
* Mayroong nakahandang interpreter na Portuguese at Espanyol

Sa Pinakataas na Pahina

Tungkol sa Japanese language instruction

Ang mga bilingual na tagasuporta ay magbibigay ng "initial adaptation guidance" sa loob ng 10 araw upang ang mga batang hindi nakakaintindi ng Japanese at pumasok sa Japanese school sa unang pagkakataon ay masanay sa buhay paaralan. Pagkatapos nito, ang isang Japanese language learning supporter ( mula sa isang NPO) ay magbibigay ng pangunahing pagtuturo ng wikang Hapon. Pagkatapos, ang mga bilingual supporters ay papasok sa klase, at ang mga subject instructor ay kukuha ng paksa at magbibigay ng patnubay upang ang mga dayuhang bata ay unti-unting matuto sa kanilang sariling klase. 

Sa Pinakataas na Pahina

Tungkol sa preschool

Nagdaraos kami ng mga preschool para sa mas matatandang mga bata at mga magulang na hindi nakakaintindi ng Japanese at hindi pumapasok sa Japanese kindergarten o nursery schools. (Sabado mula Enero hanggang unang bahagi ng Marso 8 beses sa kabuuan) Bibigyan ka namin ng simulate na karanasan sa buhay paaralan at magtuturo ng Japanese na kailangan para sa iyong buhay. Nagbibigay din kami ng gabay sa paghahanda sa pagpasok para sa mga magulang. 

Sa Pinakataas na Pahina

Pagkatapos ng Pangangalaga sa Paaralan (hokago jidokai )

Ang mga mag-aaral sa elementarya na walang ama o ina (tagapag-alaga) sa bahay dahil sa trabaho sa araw ay maaring pumasok. Dito pumupunta after school (after school). 

Target na Mag-aaral Mga mag-aaral sa elementarya na walang ama o ina (tagapag-alaga) sa bahay sa araw o sa trabaho
Dahilan para ilagay

・Kung ang  ama at ina ay nagtatrabaho ng kanya-kaniya ng higit sa 64 na oras

* Ang mga ama at ina sa una at ikalawang baitang ay nagtatrabaho pa rin pagkatapos ng 2:00 ng hapon

* Ang mga ama at ina sa ikatlong baitang pataas ay nagtatrabaho pa rin pagkalipas ng 3:00 ng hapon

・ Ang aking ama at ina ay pumapasok sa paaralan upang mag-aral. ・ Ang aking ama at ina ay may sakit at hindi nakikita ang kanilang mga anak. 

Kailan

Lune - Biyernes (araw na may pasok lamang) mula sa pagtatapos ng klase hanggang 18:00) 

Sabado at mahabang bakasyon (mula 8:00 hanggang 18:00)

* Kinakailangang sunduin ng mga magulang o tagapag-alaga ang kanilang mga anak.

Halaga Nagkakahalaga ito ng pera bawat buwan. Ang halaga ng pera na kailangan mo ay depende sa samahan ng mga bata pagkatapos ng paaralan. 
Aplikasyon Kailangan mong mag-aplay sa asosasyon ng mga bata pagkatapos ng paaralan ng elementarya kung saan pumapasok ang iyong anak.
Kung gusto mong sumali sa samahan ng mga bata pagkatapos ng paaralan mula Abril, kailangan mong mag-apply mula Oktubre hanggang simula ng Disyembre ng nakaraang taon.
Kung nais mong sumali sa samahan ng mga bata pagkatapos ng paaralan pagkatapos ng Abril, maaari kang mag-aplay anumang oras.
* Kahit na mag-aplay ka, maaaring hindi ka makasali sa samahan ng mga bata pagkatapos ng paaralan. 

Mga maaaring tawagan

Bawat Welfare Office
 Dibisyon para sa mga Bata at Pamilya(Chou Ward)
 Social Welfare Division (Hamana Ward/Tenryu Ward)

Sa Pinakataas na Pahina