CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Edukasyon > Sistemang Edukasyon ng Hapon

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Sistemang Edukasyon ng Hapon

Sistemang Edukasyon ng Hapon

Ang Sistemang Edukasyon ng Hapon ay nagtataglay ng 6 na taon sa elementarya, 3 taon sa baguhang hayskul, 3 taon sa nakatataas na hayskul at 4 taon sa unibersidad (ang mga baguhang kolehiyo ay 2 taon). Para sa mga bata na mas mababa pa ang edad para makapasok sa elementarya, may mga kindergarten at mga daycare sila na maaaring pasukan.
Sa bansang Hapon, ang mga batang papasok sa elementarya ay sa buwan ng Abril kasunod ng kanilang ikaanim na taong kaarawan. Sapilitan ang elementarya at ang mababang hay-iskul. Para makapasok sa hay-iskul at sa mismong unibersidad, kinakailangang kumuha ng pagsusulit. Mayropon ding mga technical at iba pang eskuwelahang nagtuturo ng teknikal at ibang kakayahan sa trabaho na nagtapos ng mababa at mataas na hay-iskul.
Mayroong tatlong uri ng paaralan: Ang lokal na paaralan na pinamumunuan ng Gobyernong Hapon, pampublikong paaralan na pinamumunuan ng mga prefecture at mga munisipalidad, at pribadong paaralan na pinamumunuan naman ng mga samahan sa paaralan.
Ang nabanggit na kailangan sa edukasyon ay kailangan lamang para sa mga mamamayang Hapon, ngunit kung dayuhang sapat na ang edad sa pagpasok sa paaralan (mula sa Abril kasunod ng kanilang ikaanim na kaarawan patungong Marso kasunod ng kanilang ika -15 kaarawan) na naninirahan sa Hapon at nais na mag-aral sa paaralan ng Hapon, maaari silang tanggapin. Sa Sistemang Edukasyon ng Hapon, tinitiyak sa edad ng bata ang taon ng pagbubukas sa paaralan. Samakatwid, bilang tuntunin, ang dayuhang bata ay pumapasok sa paaralan ayon sa kanilang edad.

Sa Pinakataas na Pahina