CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang >  Phúc lợi > Các liên hệ và Dịch vụ Công tác Xã hội Khác

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Các liên hệ và Dịch vụ Công tác Xã hội Khác

Phúc lợi xã hội

"Hỗ trợ cuộc sống hàng ngày", cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày,
đảm bảo cho họ mức sống tối thiểu và giúp họ trở nên độc lập.

Các hộ gia đình có thể đăng ký tại Ban Phúc lợi Xã hội. Nếu thấy thu nhập của họ dưới giới hạn tối thiểu theo quy định của pháp luật, họ sẽ nhận được hỗ trợ phù hợp cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, nhà ở, chăm sóc y tế, vv.

Liên hệ với Ban Phúc lợi Xã hội của Văn phòng Khu của bạn.

Phòng Phúc lợi Xã hội

Đến Đầu Trang

Nhân viên xã hội và thành viên ủy ban trẻ em

Họ cung cấp tư vấn và cung cấp phúc lợi cộng đồng cho những người có vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, trẻ em, người già, người khuyết tật và hộ gia đình mẹ-con.

Liên hệ với Ban Phúc lợi Xã hội của Văn phòng Khu của bạn.

Phòng Phúc lợi Xã hội

Đến Đầu Trang

Trung tâm Tư vấn Trẻ em

Trung tâm tư vấn trẻ em là một tổ chức công được thành lập để bảo vệ phúc lợi và quyền lợi của trẻ em dưới 18 tuổi, dựa trên Đạo luật Phúc lợi Trẻ em.

Trung tâm cung cấp tư vấn chuyên ngành liên quan đến các vấn đề của trẻ em (trong đó có lạm dụng trẻ em), cũng như hỗ trợ chăm sóc trẻ em tạm thời cần được bảo vệ, vv.

Giờ tư vấn: Thứ hai-Thứ sáu 8:30 sáng-5:15 chiều

Liên hệ

Trung tâm Tư vấn Trẻ em Thành phố Hamamatsu  ĐT: 053-457-2703

Đến Đầu Trang

Tư vấn gia đình trẻ em

Trung tâm cung cấp tư vấn và lời khuyên về thói quen sống của trẻ em, kỷ luật gia đình, lạm dụng trẻ em và các vấn đề khác liên quan đến trẻ em.

Ngày tư vấn: 8:30 sáng đến 5:15 chiều, từ Thứ hai đến Thứ sáu

Liên hệ với Ban Phúc lợi Xã hội của Văn phòng Khu của bạn.

Phòng Phúc lợi Xã hội

Đến Đầu Trang

Tư vấn mẹ-con

Tư vấn, lời khuyên và hướng dẫn được đưa ra cho các công dân nữ không có chồng, có hoặc không có con phụ thuộc.

Liên hệ với Ban Phúc lợi Xã hội của Văn phòng Khu của bạn.

Phòng Phúc lợi Xã hội

Đến Đầu Trang

Tư vấn cho phụ nữ

Một người cố vấn cho phụ nữ sẽ lắng nghe những mối quan tâm khác nhau mà phụ nữ có thể có bao gồm bạo lực từ chồng hoặc người phối ngẫu.

Một cuốn sách nhỏ chứa thông tin về BLGĐ (Bạo lực gia đình) đã được tạo ra. Xin vui lòng đọc để tham khảo.

Một cuốn sách nhỏ chứa thông tin về BLGĐ (Bạo lực gia đình) 
(Tệp PDF)

Liên hệ với Ban Phúc lợi Xã hội của Văn phòng Khu của bạn.

Phòng Phúc lợi Xã hội

Đến Đầu Trang

Tư vấn nhân quyền

Mọi người đều có khả năng đối phó với các vấn đề nhân quyền trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi sẽ cung cấp lời khuyên và giới thiệu cho các nhóm liên quan đến những mối quan tâm như vậy.

Liên hệ

Văn phòng Quan hệ Pháp lý Địa phương Shizuoka Chi nhánh Hamamatsu Ban Quan hệ Chung ĐT 053-454-1396
Trung tâm Xúc tiến Nhân quyền Hamamatsu ĐT 053-457-2031

Đến Đầu Trang

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.