CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Chuyển chỗ ở

Thủ tục Chuyển chỗ ở

Khi chuyển chỗ ở, phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau tại văn phòng khu và các văn phòng dịch vụ công khác. Vui lòng liên hệ với phòng ban chịu trách nhiệm để biết thêm thông tin.

Thay đổi địa chỉ (Thông báo chuyển đến, thay đổi địa chỉ, chuyển đi)

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ của bạn.
*Vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Thành phố Khu tại văn phòng khu ở địa phương của bạn để được giải đáp mọi thắc mắc.

Đăng ký con dấu cá nhân

Vui lòng hoàn trả Thẻ Công dân của bạn (Giấy chứng nhận Đăng ký Con dấu) khi chuyển chỗ ở đến một thành phố khác.

Khi chuyển nhà trong thành phố thì bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng thẻ thị dân (thẻ đăng ký con dấu).

*Vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Thành phố Khu tại văn phòng khu ở địa phương của bạn để được giải đáp mọi thắc mắc.

Bảo hiểm Y tế Quốc gia

Vui lòng hoàn trả Thẻ Bảo hiểm Y tế Thành phố Hamamatsu khi chuyển đến một thành phố khác vì thẻ sẽ không còn hiệu lực. Bạn phải đăng ký lại ở thành phố cư trú mới của mình. Ngoài ra, còn có các thủ tục cần hoàn thành khi chuyển chỗ ở trong phạm vi Hamamatsu.
*Vui lòng tham khảo Phòng Bảo hiểm Y tế và Hỗ trợ Công dân Cao tuổi.

Lương hưu Quốc gia

*Vui lòng tham khảo Phòng Bảo hiểm Y tế và Hỗ trợ Công dân Cao tuổi.

Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Công

Vui lòng tham khảo trường học mà con bạn sẽ theo học hoặc Phòng hỗ trợ giáo dục của Hội đồng Giáo dục.

Thuế

Vui lòng tham khảo Phòng Tổng Vụ Thuế.

Phụ cấp Chăm sóc trẻ em (Jido teate)

Khi chuyển khỏi thành phố, vui lòng gửi Thông báo Hủy bỏ Trợ cấp Chăm sóc trẻ em. Khi chuyển chỗ ở trong nội thành, vui lòng thông báo địa chỉ mới của bạn cho bộ phận chịu trách nhiệm.

Khác

Giấy phép lái xe, điện, ga, nước, v.v. cũng yêu cầu một số thủ tục nhất định.

Đến Đầu Trang