CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Thuế > Thuế Quốc gia

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

 Thuế Quốc gia

Thuế Thu nhập

Thuế thu nhập (shotoku zei) là thuế áp dụng cho thu nhập của một cá nhân nhận được từ Ngày 1 tháng 1 đến Ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Có hai loại. Một là dành cho chủ doanh nghiệp phải tự tính toán và đóng thuế. Đây được gọi là Thuế Thu nhập Tự Đánh giá (shinkoku shotoku zei). Ngoài ra còn có Thuế Thu nhập Khấu trừ (gensen shotoku zei), được tự động khấu trừ từ tiền lương hàng tháng của người lao động, chẳng hạn như nhân viên công ty.

Thông tin Liên hệ (Có hai văn phòng thuế ở Hamamatsu.)
* Cơ quan thuế chịu trách nhiệm khu vực của bạn phụ thuộc vào địa chỉ của bạn.

Khu Naka, Khu Nishi, Khu Kita Văn phòng Thuế Tây Hamamatsu Hamamatsu Godo Chosha, 1-12-4, Naka-ku ĐT: 053-555-7111
Khu Higashi, Khu Minami, Khu Hamakita, Khu Tenryu Văn phòng Thuế Đông Hamamatsu 1183 Sunayama-cho, Naka-ku ĐT: 053-458-1111

Đến Đầu Trang

Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng

Các cá nhân có thu nhập tính thuế thu nhập mà họ phải trả từ thu nhập của họ trong năm tính thuế. Sau đó, từ Ngày 16 tháng hai đến Ngày 15 tháng ba, họ nộp thuế, trả mọi khoản nợ thuế và nhận khoản hoàn thuế nếu có bất kỳ khoản thanh toán vượt mức nào. Đây được gọi là tờ khai thuế thu nhập cuối cùng (kakutei shinkoku). Tuy nhiên, nếu các cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương và đã thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm thì không cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cuối cùng.

Bạn phải quyết toán tờ khai thuế thu nhập cuối cùng nếu thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây.

  • Công ty của bạn không tiến hành điều chỉnh thuế cuối năm
  • Bạn đã làm việc tại hai công ty trở lên trong năm tính thuế
  • Số lượng thành viên trong gia đình bạn tăng lên (sinh con, v.v.)
  • Bạn gửi tiền cho các thành viên gia đình ở nước ngoài (và những thành viên gia đình đó không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào)
  • Bạn đã đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc gia và biết số tiền bạn đã trả từ tháng 1 đến tháng 12
  • Bạn đã trả chi phí chữa bệnh cao (ví dụ: 100.000 yên trở lên trong năm)

* Vui lòng liên hệ với cơ quan thuế của bạn để biết thêm thông tin.

Đến Đầu Trang

Cách Điền Vào Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng

Vui lòng xem hướng dẫn về cách điền vào tờ khai thuế thu nhập cuối cùng (shinkoku kakutei) và sau đó điền vào.

Giấy tờ

Cách Điền Vào Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng A (Mặt 1)Trang của Canal Hamamatsu/Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Cách Điền Vào Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng A (Mặt 2)Trang của Canal Hamamatsu/Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Đến Đầu Trang

Điều chỉnh Thuế Cuối năm

Thuế thu nhập của nhân viên công ty sẽ tự động được khấu trừ khi họ nhận tiền lương. Điều này được gọi là khấu trừ thuế (gensen choshu). Tổng số thuế thu nhập trả mỗi tháng thông qua khấu trừ thuế so với số tiền nợ tính từ tiền lương trong năm tính thuế và bất kỳ khoản chênh lệch tiền nào sẽ được quyết toán. Điều này được gọi là điều chỉnh thuế cuối năm (nenmatsu chosei).

Đến Đầu Trang

Người phụ thuộc

Đối với thuế thu nhập, khi người nộp thuế có các thành viên gia đình, người nộp thuế có thể được miễn thuế thu nhập.

Miễn thuế cho vợ hoặc chồng

Khi thu nhập của vợ/chồng sống cùng bạn không quá 480.000 yên

Miễn trừ cho Người phụ thuộc

Khi thu nhập của một thành viên trong gia đình từ 16 tuổi trở lên sống cùng bạn không quá 480.000 yên.
Miễn trừ cho người phụ thuộc cũng có thể được áp dụng cho các thành viên gia đình sống ở nước ngoài mà bạn gửi tiền. Tuy nhiên, bạn sẽ phải cung cấp các giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bạn với các thành viên gia đình này và cung cấp bản chi tiết về các khoản chuyển tiền của bạn cho họ.

※Nếu bạn có gửi tiền cho gia đình ở nước ngoài thì gia đình có thể được coi là người phụ thuộc.Tuy nhiên, nếu những thành viên trong gia đình có thu nhập cao, có thể sẽ không được miễn trừ, vì vậy vui lòng tham khảo ý kiến của cơ quan thuế.
Nếu chúng bằng tiếng nước ngoài, bạn sẽ phải dịch chúng.

Đến Đầu Trang

Cách Đọc Bản kê Khấu trừ

Cách Đọc Bản kê Khấu trừTrang của Canal Hamamatsu/Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Đến Đầu Trang

Thuế Tiêu thụ

Thuế tiêu thụ 8% hoặc 10%(shohi zei)/thuế tiêu thụ địa phương (chiho shohi zei) được tính trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ. Thuế này được bao gồm trong số tiền bạn phải trả cho một sản phẩm.

Đến Đầu Trang