CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Giáo dục > Tr??ng Trung h?c Ph? th?ng, ??i h?c & Cao ??ng

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Trường Trung học Phổ thông, Đại học & Cao đẳng

Trường Trung học

Các trường trung học dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tại Nhật Bản, hơn 90% học sinh học trung học phổ thông. Để vào trường trung học phổ thông, học sinh phải làm một bài kiểm tra. Ngoài ra còn có trường có hệ thống tuyển sinh gợi ý. Có nhiều loại trường trung học phổ thông. Các lớp học được chia theo nội dung: các trường có thể cung cấp các khóa học thường xuyên, các khóa học đặc biệt (các khóa học kỹ thuật, kinh doanh, nông nghiệp và ngoại ngữ, v.v.) và các khóa học nghiên cứu tổng quát. Các trường cũng được phân loại theo giờ học được tổ chức; trường học ban ngày gọi là zennichi sei, học nửa ngày gọi là teiji sei, và các trường hàm thụ gọi là tsushin sei. Ngoài ra còn có các trường có hệ thống tuyển sinh đặc biệt cho sinh viên nước ngoài.

Đại học & Cao đẳng

Các trường đại học và cao đẳng là trường dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Để vào một trường đại học hoặc cao đẳng, bạn phải làm bài kiểm tra đầu vào. Bạn có thể làm bài kiểm tra đầu vào nếu có thể xác định rằng bạn đã được học tương đương với một học sinh trung học phổ thông Nhật Bản ngay cả khi bạn chưa tốt nghiệp một trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Nhật Bản. Một số trường đại học và cao đẳng có hệ thống tuyển sinh đặc biệt cho người nước ngoài.

Đến Đầu Trang