CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Hưu trí > C?c lo?i Thanh to?n

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Các loại Thanh toán

Các loại Thanh toán

Những người tham gia chương trình lương hưu công cộng sẽ nhận được tiền trợ cấp trong các trường hợp sau đây.
Phải đáp ứng một số điều kiện để đủ tư cách nhận lương hưu. Vui lòng hỏi tại Phòng Bảo hiểm Y tế và Hỗ trợ Công dân Cao tuổi của văn phòng khu ở địa phương hoặc Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản để biết thêm chi tiết.

(1) Trợ cấp Khuyết tật (shogai nenkin): nếu bạn bị khuyết tật

Khoản lương hưu này sẽ được trả nếu cá nhân đóng tiền cho chế độ hưu trí bị khuyết tật do bệnh tật hoặc thương tật mà đáp ứng các điều kiện được xác định trước. 
* Ngay cả khi cá nhân đăng ký tham gia vào chương trình lương hưu, nếu họ chậm trễ trong việc thanh toán phí bảo hiểm hưu trí, họ có thể không được trả các khoản lương hưu.

(2) Trợ cấp cho Người còn sống (izoku nenkin): nếu một cá nhân được bảo hiểm chết

Khoản này sẽ được trả cho gia đình còn sống khi một cá nhân tham gia chế độ hưu trí qua đời.
* Các gia đình tang quyến sẽ chỉ nhận trợ cấp dưới một số điều kiện nhất định.
* Ngay cả khi cá nhân đăng ký tham gia vào chương trình lương hưu, nếu họ chậm trễ trong việc thanh toán phí bảo hiểm hưu trí, họ có thể không được trả các khoản lương hưu.

(3) Trợ cấp Tuổi già (rorei nenkin ): dành cho người già

Khoản tiền này có thể được nhận từ 65 tuổi và được trả cho các cá nhân đã đóng tiền cho chương trình hưu trí trên 10 năm (bao gồm cả các khoảng thời gian đóng cho Hệ thống Hưu trí Quốc gia hoặc Hưu trí Nhân viên và thời gian họ được miễn trừ đóng cho Hệ thống Hưu trí Quốc gia).
* Có những trường hợp có thể nhận lương hưu từ 60 tuổi.

Đến Đầu Trang