CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Cảnh sát

Cảnh sát (110)

Vui lòng gọi 110 nếu bạn gặp phải hoặc thấy tai nạn giao thông hoặc là nhân chứng hoặc là nạn nhân của một vụ phạm tội.

Ví dụ về một cuộc gọi 110:

Trước tiên, nêu rõ những gì đã xảy ra.

    A.Tai nạn giao thông: "Kotsujiko desu" (Có tai nạn đã xảy ra.)
    B.Vụ phạm tội: "Hanzai desu" (Có một vụ phạm tội.)
    C.Vụ cướp:" Tonan ni aimashita" (Tôi đã bị cướp.)

Sau đó nêu rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

&nbsp  &nbsp "Namae wa ........ desu" (Tôi tên là ......... )
&nbsp  &nbsp "Jusho wa ........ desu" (Địa chỉ ....... )
&nbsp  &nbsp "Denwabango wa ......... desu" (Số điện thoại ........ )

Đến Đầu Trang