CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Phòng chống Thảm họa > Cách thức lấy thông tin liên quan đến thảm họa.

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Cách thức lấy thông tin liên quan đến thảm họa.

Cách thức lấy thông tin liên quan đến thảm họa.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, tình hình sẽ rất xáo trộn. Có được thông tin chính xác và hành xử phù hợp

(1) Tuyến Truyền Thông tin cho Thành phố Hamamatsu

 Tuyến Truyền Thông tin cho Thành phố Hamamatsu

* Đội Phòng chống Thảm họa Khu vực - Những đội này sẽ được thành lập ở từng khu vực trong toàn thành phố và sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau đây như một phần của mạng lưới khu vực chính thức của Thành phố.

1.Thu thập thông tin về thiệt hại trong từng khu vực

2.Báo cáo thông tin

3.Liên lạc với Tòa Thị chính

Tuyến Truyền Thông tin cho Thành phố Hamamatsu
 

(2)Lắng nghe FM Haro!

Trong thời gian thảm họa, Tòa Thị chính và FM Haro! Phòng thu sẽ được liên kết với hệ thống phát thông tin khẩn cấp sẽ phát thông tin mới nhất từ Trụ sở Phòng chống Thảm họa của Tòa thị Chính. Lắng nghe FM Haro! (76,1 MHz) để biết thông tin chi tiết dành cho cư dân sẽ được phát sóng mọi lúc.

(3)Trung tâm Truyền Thông tin Khu vực

Trong thời gian thảm họa, các trung tâm cộng đồng, trung tâm sơ tán và nơi lánh nạn khẩn cấp tạm thời sẽ trở thành trung tâm thông tin cho khu vực địa phương.

Email Phòng chống Thảm họaLiên kết ngoài/ Một cửa sổ mới sẽ mở ra

Đến Đầu Trang