Verificar o mapa de estabelecimentos  Centro de Serviço Comunitario・Centro Comunitario Fureai

Página Principal  >>  Verificar o mapa de estabelecimentos>>   Centro de Serviço Comunitario・Centro Comunitario Fureai

※A partir de dia 1 de abril de 2013 "Centro Comunitário" passou a serdenominado "Centro de Serviço Comunitário" "Centro comunitário Fureai"

Naka-ku

Higashi-ku

Nishi-ku

Minami-ku

Kitaku

Hamakita-ku

Tenryu-ku